Turnusy Uśmiechu

Bezpłatne, 12-dniowe pobyty dzieci, młodzieży i ich opiekunów w ośrodku fundacji w Wiśle

 

 

 

 

Czym są Turnusy Uśmiechu?

 

Bezpłatne 12-dniowe pobyty 50-cio osobowych zorganizowanych grup dzieci i młodzieży wraz z opiekunami i kadrą pedagogiczno-wychowawczą w ośrodku fundacji w Wiśle. W zależności od rodzaju turnusu oraz potrzeb edukacyjnych i rozwojowych poszczególnych grup, wspieramy realizację programu edukacyjnego, terapeutycznego lub usamodzielniającego. Turnusy Uśmiechu organizujemy wspólnie ze szkołami i organizacjami pozarządowymi od piętnastu lat. Aby przyjechać do Wisły, organizacje, szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze zapraszamy do udziału w konkursach na najlepsze pomysły na turnus.

Rodzaje turnusów

Turnusy edukacyjne

 

Turnusy edukacyjne skierowane są do dzieci ze szkół podstawowych, mieszczących się na ubogich terenach wiejskich albo miejskich o wysokim stopniu zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Program turnusów edukacyjnych stanowi połączenie obowiązku nauki szkolnej z aktywnym wypoczynkiem i jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów. Program dydaktyczny turnusu przygotowuje i realizuje kadra nauczycielska danej grupy. Program powinien uwzględniać potrzeby opiekuńczo-wychowawcze dzieci, ich możliwości psychofizyczne oraz warunki atmosferyczne.

Program Edukacyjnych Turnusów Uśmiechu Fundacja ING Dzieciom opracowała, uwzględniając różne lokalne aktywności edukacyjne oraz materiał dydaktyczny przygotowany przez pedagogów. Aktywności te, odpowiednio dobrane, kadra pedagogiczna turnusu zawiera w swoim programie. Wśród szerokiego wachlarza atrakcji Beskidu Śląskiego i Podbeskidzia znajdują się: muzea, galerie, teatry, ośrodki sportowe, parki edukacyjno-rozrywkowe, skanseny, dzięki którym dzieci i młodzież mogą zapoznać się z historią, tradycjami, kulturą, dziedzictwem i przyrodą regionu. Wizyta w każdym z wymienionych miejsc stanowi możliwość zdobycia wiedzy, informacji i doświadczeń z różnych dziedzin poprzez zajęcia o charakterze pokazowym. Na specjalnie przygotowanych ścieżkach edukacyjnych, w muzeach i galeriach dzieci mogą wziąć czynny udział w organizowanych tam prelekcjach, pokazach i warsztatach.

 

 

Kadra pedagogiczna podczas pobytu realizuje autorski program nauczania, skorelowany z programem szkoły, opracowany z wyprzedzeniem i zaakceptowany przez Fundację ING Dzieciom. Program powinien być dostosowany do niecodziennych warunków i dodatkowej oferty zajęć dostępnych w Wiśle i okolicach. Program dydaktyczny stanowi uzupełnienie programu realizowanego podczas wycieczek tematycznych. Dzięki pełnemu wyposażeniu sal lekcyjnych w ośrodku fundacji nauczyciele mogą prowadzić zajęcia w małych grupach. Wychowawcy organizują czas wolny dzieciom, który służy ich aktywnemu i twórczemu rozwojowi. Organizują tematyczne zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, muzyczne, sportowe, na których dzieci rozwijają swoje zdolności i zainteresowania.

Uczniowie podczas pobytu uczą się i utrwalają zasady oraz normy współżycia społecznego w sytuacjach odmiennych od tych występujących na co dzień.

 

Turnusy terapeutyczne

 

Założeniem turnusów terapeutycznych jest maksymalna możliwa rehabilitacja ruchowa, społeczna, edukacyjna i sensoryczna dzieci i młodzieży. Ważnym elementem jest współpraca terapeuty z dziećmi, ich rodzicami i opiekunami. Zajęcia i wyjazdy organizowane w ramach pobytu są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci.  Turnus ma służyć neutralizowaniu strachu dzieci ze spektrum autyzmu, znajdujących się w nowym miejscu. Podczas turnusu prowadzone są zabiegi relaksacyjne i wyciszające. Uczestnik turnusu wraz z opiekunem, jakim może być rodzic bądź wolontariusz, bierze udział w ruchowych zajęciach rehabilitacyjnych na basenach. Rehabilitacja odbywa się na terenie ośrodka fundacji w grocie solnej oraz gabinecie fizykoterapii, z udziałem wykwalifikowanego fizjoterapeuty. Zabiegi, którym są poddawani uczestnicy turnusu, to: masaż, gimnastyka korekcyjna, magnetoterapia oraz naświetlanie lampą bioptron. W grocie solnej dzieci mają możliwość skorzystania z inhalacji solankowych.

W trakcie turnusu terapeuci i wychowawcy w małych grupach realizują własne programy zajęciowe, które specjalnie opracowują na czas pobytu w ośrodku w Wiśle. Do programu indywidualnej terapii dzieci z niepełnosprawnościami wykorzystywane są sprzęty i urządzenia rehabilitacyjne stanowiące wyposażenie Sali Integracji Sensorycznej. Terapeuci podczas zajęć w niewielkich zespołach stymulują rozwój dzieci w zakresie ich postrzegania świata zewnętrznego, prowadzą różnorodne zajęcia aktywujące aparat mowy.

Opiekunowie dzieci podczas turnusu spotykają się w grupach wsparcia, w których wymieniają się swoimi doświadczeniami związanymi z chorobą, wychowaniem i zachowaniem dziecka dotkniętego niepełnosprawnością. W programie każdego turnusu znajdują się także elementy integrujące dzieci i ich opiekunów. Do takich należą wycieczki krajoznawcze, ogniska, zabawy ruchowe na terenie ośrodka i w plenerze podczas wyjazdów.

 

 

Kolonie letnie i zimowiska

 

Organizowane dla dzieci i młodzieży pochodzącej  z zagrożonych wykluczeniem społecznym środowisk, będących na co dzień pod opieką świetlic szkolnych, środowiskowych i socjoterapeutycznych.

Turnusy te odbywają się podczas wakacji i ferii - przerw planowych w roku szkolnym.

W trakcie kolonii i zimowisk, pod opieką wykwalifikowanej kadry, dzieci uczą się samodzielności, przyswajają zasady i normy współżycia i współpracy w grupie w nowym środowisku.

Kierownik kolonii bądź zimowiska oraz kadra wychowawcza dbają o to, aby w programie turnusu znalazły się różne zajęcia służące poznaniu regionu oraz rozwojowi zainteresowań uczestników. Program turnusów obejmuje wycieczki autokarowe, podczas których dzieci poznają i korzystają z zaplecza kulturalnego i atrakcji Beskidu Śląskiego – muzeów, galerii, teatru, lodowiska, basenu. Wychowawcy w czasie wolnym organizują różnorodne zajęcia odbywające się na terenie ośrodka bądź w plenerze – plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe. Każda z grup przebywająca na kolonii czy zimowisku realizuje własny program edukacyjno-wychowawczy, który stanowi kontynuację pracy w swojej placówce i jest dostosowany do zmienionych warunków.

Ewaluacja Turnusów Uśmiechu

 

Zdanie uczestników Turnusów Uśmiechu jest dla nas bardzo ważne, dlatego po każdym turnusie zbieramy informacje, aby pobyty w fundacyjnym ośrodku w Wiśle były uszyte na miarę potrzeb i oczekiwań naszych gości! 

 

ANKIETA DLA KADRY

 

ANKIETA DLA DZIECI

 

Wzrost wiary dzieci we własne możliwości, nauka nowych umiejętności, poprawa samooceny i większe zaufanie do dorosłych - oto efekty Turnusów Uśmiechu, które wykazują badania ewaluacyjne.

Ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona została w okresie styczeń - luty 2017 i dotyczyła Turnusów Uśmiechu organizowanych w latach 2006 - 2016. Bardzo dobrym podsumowaniem wyników całego badania ewaluacyjnego są słowa kierowniczki jednego z zimowisk: Nazwa Turnusy Uśmiechu sprawdza się w 100%. My naprawdę mieliśmy w świetlicy (...) dziecko które się nigdy nie uśmiechało. Pierwszy raz widziałam to dziecko, że ono się śmiało, rozmawiało, normalnie się zachowywało na tym turnusie. Ja pamiętam, że u dziecka pierwszy raz widziałyśmy uśmiech i że dziecko się umie na głos śmiać. Tak, że nazwa jest adekwatna.
Badanie oceniające nasz program przeprowadziła ekspertka zewnętrzna - Magdalena Kocejko, ewaluatorka, członkini Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Zewnętrzny charakter ewaluacji zapewnił jej niezależność i obiektywizm. Swoje opinie o turnusach wyraziły dzieci, ich rodzice, opiekunowie, kierownicy placówek, pracownicy naszego ośrodka.

Poprzez modernizację budynku ośrodka, jak i otwarcie naboru projektów na Turnusy Uśmiechu w drodze konkursu, zrealizowaliśmy już rekomendacje zawarte w raporcie. Zgodnie z opiniami uczestników turnusów oraz wynikami ewaluacji, utrzymujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną Turnusów Uśmiechu i stale monitorujemy ich jakość.

Od 2017 roku prowadzimy systematyczną ewaluację wewnętrzną Turnusów Uśmiechu. Na zakończenie każdego turnusu ankiety wypełniają dzieci, kadra, rodzice i opiekunowie. Pytania w ankietach dotyczą różnych zagadnień – zarówno tych związanych z samą organizacją programu czy współpracy z zespołem Fundacji ING Dzieciom, jak i tych dotyczących efektów uczestnictwa. Wyniki badania pokazują, że we wszystkich obszarach turnusy oceniane są bardzo wysoko, a uczestnictwo w nich przynosi wymierne rezultaty. Kadra zwraca uwagę na możliwość realizacji założonych celów edukacyjnych i terapeutycznych, dzieci na przyjazną atmosferę, a rodzice i opiekunowie na profesjonalizm fundacji i wyraźne efekty turnusu u swoich dzieci.

Zapraszamy do lektury:

„Raport z ewaluacji zewnętrznej Turnusów Uśmiechu realizowanych przez Fundację ING Dzieciom w latach 2006-2016”

"Raport z ewaluacji wewnętrznej Turnusów Uśmiechu w latach 2017-2019"

Ośrodek Fundacji w Wiśle

Ośrodek znajduje się blisko centrum Wisły, przy ul. 11 Listopada 12. Jest to budynek 3-kondygnacyjny z pokojami na dwóch poziomach, salami wielofunkcyjnymi i jadalnią dla 50 osób.

W ośrodku znajduje się:

  • 50 miejsc noclegowych,
  • 17 pokoi z łazienkami (2, 3, 4 i 5-cio osobowych), w tym 2 pokoje dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,
  • 3 sale dydaktyczno-rekreacyjne, wyposażone w sprzęt audiowizualny, nagłaśniający, sportowy oraz w niezbędne pomoce dydaktyczne,
  • sala integracji sensorycznej do przeprowadzania zajęć terapeutycznych,
  • grota solna z muzyko i światłoterapią,
  • gabinet fizjoterapii z możliwością wykonywania masażu ręcznego, magnetoterapii, naświetlań lampą bioptron, terapii ruchu (rowerek rehabilitacyjny, orbitrek),
  • wi-fi dostępne w całym budynku,
  • recepcja z 24 godzinną obsługą.

Budynek nie jest ogrodzony i nie ma przy nim placu zabaw. W czasie trwania Turnusu Uśmiechu ośrodek wykorzystywany jest wyłącznie przez uczestników turnusu.

Więcej zdjęć ośrodka

Film

Dotychczasowi uczestnicy

 

Do chwili obecnej w Turnusach Uśmiechu uczestniczyły dzieci i młodzież ze 146 placówek i organizacji.