OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Informacja o przetwarzaniu przez Fundację ING Dzieciom danych osobowych

 

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych? Jak się skontaktować z inspektorem danych osobowych w Fundacji?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja ING Dzieciom z siedzibą w Wiśle, przy ul. 11 listopada 12, 43-460 Wisła (Fundacja). Z inspektorem ochrony danych osobowych Fundacji można się kontaktować pisząc na adres pocztowy Fundacji najlepiej z dopiskiem: „Inspektor danych osobowych” lub adres elektroniczny – zgoda@ingdzieciom.pl

 

2. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Fundacja przetwarza Twoje dane w następujących celach:

 • realizacji celów statutowych Fundacji w tym m.in.:
 • turnusów edukacyjnych, terapeutycznych, kolonii zimowych i letnich,
 • wolontariatu,
 • biblioterapii
 • programów edukacyjnych.

 

 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • ochrony praw i obowiązków Fundacji oraz jej beneficjentów,
 • archiwizacji,
 • ewaluacji i badań statystycznych.

 

3. Kategorie danych osobowych

 

 Fundacja, w zależności od rodzaju współpracy, będzie przetwarzała niektóre lub wszystkie, następujące dane osobowe : 

 

 • imię nazwisko,
 • nr PESEL,
 • stan zdrowia (wyłącznie na czas pobytu uczestnika na turnusie),
 • wizerunek,
 • głos,
 • nr telefonu,
 • adres email,
 • adres korespondencyjny.

 

4. W jakich innych celach możemy przetwarzać Twoje dane?

 

Fundacja przetwarza dane w celu realizacji celów Fundacji (cel pierwszorzędny). Dane mogą być także przetwarzane w innych, prawem dopuszczalnych, celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. Dopuszcza się następujące cele drugorzędne:

 • ochrony praw i obowiązków Fundacji oraz jej beneficjentów,
 • archiwizacji,
 • ewaluacji i badań statystycznych.

   

5. Kategorie odbiorców danych.

 

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności w związku z realizacją umowy, oraz wyraźnie wskazanych przez Ciebie.

 

6. Jak długo Fundacja będzie przetwarzała dane.

 

Okres przetwarzania danych przez Fundację zależy od celu w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, przepisów prawa i przyjętych przez Fundację reguł, zgodnie z tymi przepisami, nie dłużej niż przez okres 5 lat od zebrania Twoich danych.

 

7. Informacja o Twoich  prawach.

 

Masz prawo żądania od Fundacji dostępu do dotyczących Cię danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto, w przypadkach przewidzianych prawem, do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – prawo do jej cofnięcia.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Lilianna Rother-Obrączka
Adres do korespondencji:
Fundacja ING Dzieciom
ul. 11 Listopada 12, 43-460 Wisła
Adres elektroniczny: zgoda@ingdzieciom.pl