OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja ING Dzieciom przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania. 

Polityka Ochrony Danych Osobowych
Fundacji ING Dzieciom
 
Administrator i Inspektor ochrony danych
Administratorem danych jest Fundacja ING Dzieciom z siedzibą w Wiśle przy ul. 11 listopada 12, 43-460 Wisła (Fundacja). 
Inspektorem ochrony danych fundacji jest Lilianna Rother-Obrączka. W sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować, pisząc na adres pocztowy fundacji najlepiej z dopiskiem: „Inspektor danych” lub adres elektroniczny zgoda@ingdzieciom.pl 
 
Cele przetwarzania
Fundacja przetwarza dane osobowe w celu:
realizacji celów statutowych fundacji,
realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
ochrony praw i obowiązków fundacji oraz jej beneficjentów,
archiwizacji,
ewaluacji i badań statystycznych.
 
Opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych
Fundacja przetwarza dane następujących osób:
pracowników i współpracowników fundacji,
beneficjentów fundacji i ich przedstawicieli ustawowych, wychowawców, nauczycieli.
 
Fundacja przetwarza następujące kategorie danych:
imię nazwisko, 
data i miejsce urodzenia,
nr PESEL,
adres zamieszkania,
nr telefonu,
imiona rodziców,
adres e-mail, 
dane o stanie zdrowia.
 
W przypadku pracowników i współpracowników fundacja może przetwarzać dodatkowo:
przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
wykształcenie,
nazwisko rodowe matki,
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
zawód,
seria i numer dowodu osobistego,
ujawniające przynależność związkową,
dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej,
wyroki skazujące i naruszenia prawa.
 
Kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione 
Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności.
 
Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania danych przez fundację wynosi nie dłużej niż 10 lat od zebrania Twoich danych.
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Lilianna Rother-Obrączka
Adres do korespondencji:
Fundacja ING Dzieciom
ul. 11 Listopada 12, 43-460 Wisła
Adres elektroniczny: zgoda@ingdzieciom.pl