Kolonie letnie

      

Wyniki konkursu ogłosiliśmy

13 marca 2020
Ogłoszenie wyników

Powrót

Zwycięzcy konkursu

Na kolonie w 2020 roku zapraszamy następujące organizacje, które przedstawiły najciekawsze pomysły na połączenie wypoczynku i edukacji oraz promujące aktywność i postawy prospołeczne wśród dzieci.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przysłane wnioski.

 

 

Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci, Białystok, woj. podlaskie

„Letnia aktywacja! W grupie siła, budujemy moc!”

29 czerwca – 10 lipca 2020 r.

 

Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”, Wodzisław Śląski, woj. śląskie

„Carpe diem – żyjmy pełnią życia, odkrywajmy naturę, korzystając aktywnie z wolnego czasu”

13 – 24 lipca 2020 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Augustów, woj. podlaskie

„W rodzeństwie siła! – górska przygoda dzieci z rodzin zastępczych”

27 lipca – 07 sierpnia 2020 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Osiek, woj., świętokrzyskie

„Zabawa, nauka i sztuka”

10 – 21 sierpnia 2020 r.

 

Cel konkursu

 

Zgodnie z misją wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży, celem Konkursu jest realizacja pomysłów na turnusy kolonijne dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych, które:

 • przyczyniają się do rozwijania umiejętności społecznych oraz kształtują właściwe postawy społeczne dzieci i młodzieży
 • przyczyniają się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży
 • wpływają na usamodzielnienie się dzieci i młodzieży
 • promują aktywność społeczną dzieci i młodzieży oraz kadry wychowawczej

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat, wraz z kadrą wychowawczą, w bezpłatnych 12-dniowych koloniach i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego.

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

 • od 29 czerwca do 10 lipca 2020 r.
 • od 13 lipca do 24 lipca 2020 r.
 • od 27 lipca do 7 sierpnia 2020 r.
 • od 10 sierpnia do 21 sierpnia 2020 r.

 

Pobyt w ramach programu "Turnusy Uśmiechu" odbędzie się w naszym ośrodku w Wiśle przy ul. 11 Listopada 12.

Dowiedz się więcej

Kto może wziąć udział w konkursie?

 

Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie) oraz jednostka samorządu terytorialnego, które realizują działania w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dzieci i młodzieży lub opiekują się stałą grupą dzieci (w szczególności świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, domy dziecka i inne placówki edukacyjne i wychowawcze, pracujące z dziećmi
i młodzieżą ze środowisk niezamożnych).

W żadnym przypadku Wnioskodawcą nie może być jednostka ani organizacja, która uczestniczyła w turnusach organizowanych przez Fundację ING Dzieciom w latach 2017 –2019 i/lub została zakwalifikowana do udziału w innym Turnusie Uśmiechu
w roku 2020.

Organizacje pozarządowe

Fundacje i stowarzyszenia
prowadzące świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, domy dziecka i inne placówki edukacyjne i wychowawcze, pracujące z dziećmi i młodzieżą
ze środowisk niezamożnych

Jednostki samorządu terytorialnego

Ośrodki pomocy społecznej, szkoły, szpitale, domy dziecka
prowadzące świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze i inne placówki edukacyjne i wychowawcze, pracujące z dziećmi i młodzieżą
ze środowisk niezamożnych

Terminy

25LUTEGO
2020
GODZ. 12:00
Ostatni dzień
nadsyłania wniosków
13MARCA
2020
Publikacja wyników konkursu

Warunki uczestnictwa w konkursie

 
W Konkursie mogą uczestniczyć Wnioskodawcy, którzy:
 • działają w zgodzie z celami Konkursu, oraz w zgodzie ze Statutem Fundacji ING Dzieciom
 • spełniają wymogi definicji Wnioskodawcy przewidziane Regulaminem
 • są uprawnieni do złożenia wniosku w ramach jednostki lub organizacji mogącej być Wnioskodawcą w imieniu osoby prawnej tworzącej daną jednostkę lub organizację
 • złożą elektronicznie Wniosek zgodny z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu w terminie określonym w § 4 ust. 1
 • złożą Wniosek zawierający wszystkie informacje lub dokumenty wymagane przez Regulamin
 • złożą tylko jeden Wniosek i spełnią wszystkie warunki przewidziane Regulaminem

Zasady udziału w konkursie

 

Organizacje zainteresowane udziałem w konkursie muszą złożyć wniosek
w wyznaczonym terminie z autorskim projektem przeprowadzenia kolonii dla dzieci i młodzieży, organizowanego w ramach programu "Turnusy Uśmiechu".

Organizacja wnioskująca musi zapewnić udział swojej kadry wychowawczej i kierownika kolonii oraz pokryć koszty ich wynagrodzenia. 

Kryteria oceny wniosków

 

Przy ocenie projektów turnusu Komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:
 • Trafność diagnozy potrzeb, możliwości poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w turnusie w wyniku przeprowadzenia poszczególnych działań podczas turnusu;
 • Dobre zaplanowanie działań - na ile projekt turnusu jest dobrze zaplanowany i możliwy do wykonania
 • Zaangażowanie i wkład pracy kadry wychowawczej Wnioskodawcy
 • Zaangażowanie Uczestników turnusu np. dzieci, rodziców, opiekunóww przygotowanie i realizację turnusu
 • Racjonalność projektu turnusu i jego adekwatność do potrzeb grupy oraz planowanych działań
 • Innowacyjność metod pracy z daną grupą

Składanie wniosków

 

Zainteresowane organizacje mogą składać wnioski konkursowe wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie
elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami w formacie doc, rtf, pdf, zip.
Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Przygotowanie formularza jest procesem czasochłonnym, więc zachęcamy do zebrania potrzebnych materiałów z wyprzedzeniem.

Pomysł na kolonie opisany we wniosku powinien zawierać:

 

 • dane wnioskodawcy
 • charakterystykę wnioskodawcy
 • preferowane terminy organizacji turnusu
 • opis grupy uczestników turnusu
 • szczegółowy opis planowanych działań, zmierzających
  do osiągnięcia założonego celu

 • statut wnioskodawcy
 • zaświadczenie OPS
 • zdjęcia obrazujące zaangażowanie dzieci i młodzieży
  w przygotowanie programu turnusu

Więcej o Turnusach Uśmiechu

 

Czy wiesz, że:

 • W 2020 roku fundacja planuje sześć naborów na Turnusy Uśmiechu.
 • Turnusy Uśmiechu to trzy różne programy tematyczne.
 • Dotychczas w Turnusach Uśmiechu wzięło udział 11688 uczestników.
 • Gościmy uczestników z całej Polski.