Kolonie

Nabór wniosków zakończony

Ogłosiliśmy wyniki konkursu

15 marca 2019
Ogłoszenie wyników

Powrót

Zwycięzcy konkursu

 

Fundacja Ocalenie, Warszawa
„Dziewczyńskie Wakacje”

Integracja dziewczynek różnych narodowości - dziewczynek z rodzin uchodźczych z ich polskimi rówieśniczkami, koleżankami ze szkoły. Autorzy pomysłu chcą stworzyć przestrzeń, w której dziewczynki mogą dobrze się poznać i nawiązać relacje, które przetrwają po turnusie. Wspólne wakacje wypełnione wycieczkami i warsztatami edukacyjnymi wzmocnią pewność siebie, asertywność i odwagę dziewczynek. Przez cały pobyt dzieci razem będą szlifować język polski i poznawać region Polski wcześniej im nieznany.

22 lipca - 2 sierpnia 2019 r.

 

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Lublin

„Wakacje z Przygodą”

Program edukacyjny opierający się na zespołowym doświadczaniu „przygód”, które nie tylko integrują i uczą współpracy, ale przede wszystkim pozwalają doświadczyć dzieciom tego, że uczenie się może być bardzo angażujące i pozwala robić coś dla innych. Dzieci przeżyją razem przygodę artystyczną, turystyczną, pionierską, survivalową, sportową, przygodę ze zdrowiem, kulinarną, a nawet historyczną.

3-14 sierpnia 2019 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach

„Więcej nas łączy niż różni, czyli koalicja dzieci z różnych terenów w sporcie i kulturze regionu”

Na koloniach dzieci z Gminy Zbrosławice będą chodziły po górach, będą uczyły się dbać o swoje zdrowie, ale też będą rozwijać swoje talenty artystyczne i integrować się z mieszkańcami Wisły i okolic. W Istebnej dzieci wezmą udział w warsztatach folklorystycznych z zespołem regionalnym „Mała Istebna” , dzięki czemu poznają kulturę i tradycję regionu. Nasi goście zorganizują też dzień sportu na boisku w centrum Wisły.

16 sierpnia - 27 sierpnia 2019 r.

Cel konkursu

 

Celem konkursu jest realizacja pomysłów na bezpłatne 12-dniowe kolonie
dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Turnusy Uśmiechu mają:

 • przyczyniać się do rozwijania umiejętności społecznych oraz kształtować właściwe postawy społeczne dzieci i młodzieży
 • wpływać na usamodzielenie się dzieci i młodzieży
 • przyczyniać się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży
 • promować aktywność społeczną dzieci i młodzieży oraz kadry wychowawczej

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą, w bezpłatnych 12dniowych koloniach i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego.

Kierownika kolonii zapewnia Fundacja ING Dzieciom.

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

 • od 22 lipca do 2 sierpnia 2019 r.
 • od 3 sierpnia do 14 sierpnia 2019 r.
 • od 16 sierpnia do 27 sierpnia 2019 r.

Pobyt w ramach programu "Turnusy Uśmiechu" odbędzie się w naszym ośrodku w Wiśle przy ul. 11 Listopada 12.

 

Dowiedz się więcej

Kto może wziąć udział w konkursie?

 

Organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego
działające w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dzieci i młodzieży
lub opiekujące się stałą grupą dzieci,
które nie uczestniczyły w organizowanych przez Fundację ING Dzieciom turnusach w Wiśle w latach 2016 –2018 i/lub nie zostały zakwalifikowana do udziału w innym Turnusie Uśmiechu w roku 2019.

Organizacje pozarządowe

Fundacje i stowarzyszenia
prowadzące świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, domy dziecka i inne placówki edukacyjne i wychowawcze, pracujące z dziećmi i młodzieżą
ze środowisk niezamożnych

Jednostki samorządu terytorialnego

Ośrodki pomocy społecznej, szkoły, szpitale, domy dziecka
prowadzące świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze i inne placówki edukacyjne i wychowawcze, pracujące z dziećmi i młodzieżą
ze środowisk niezamożnych

Terminy

26LUTEGO
2019
GODZ. 12:00
Ostatni dzień
nadsyłania wniosków
15MARCA
2018
Publikacja wyników konkursu

Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Cele statutowe wnioskodawcy są zgodne
  z celami statutowymi Fundacji ING Dzieciom

Zasady udziału w konkursie

 

Organizacje zainteresowane udziałem w konkursie muszą złożyć wniosek
w wyznaczonym terminie z autorskim projektem przeprowadzenia kolonii dla dzieci i młodzieży,
organizowanego w ramach programu "Turnusy Uśmiechu".

Kryteria oceny wniosków

 • Trafność diagnozy potrzeb, możliwości poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w turnusie w wyniku przeprowadzenia poszczególnych działań podczas turnusu
 • Innowacyjność metod pracy z daną grupą
 • Zaangażowanie i wkład pracy kadry wychowawczej wnioskodawcy
 • Zaangażowanie uczestników turnusu np. dzieci, rodziców, opiekunów w przygotowanie i realizację turnusu
 • Racjonalność projektu turnusu i jego adekwatność
  do potrzeb grupy oraz planowanych działań
 • Dobre zaplanowanie działań - na ile projekt turnusu
  jest dobrze zaplanowany i możliwy do wykonania

Składanie wniosków

 

Zainteresowane organizacje mogą składać wnioski konkursowe wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie
elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami w formacie doc, rtf, pdf, zip.
Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Przygotowanie formularza jest procesem czasochłonnym, więc zachęcamy do zebrania potrzebnych materiałów z wyprzedzeniem.

Pomysł na kolonie opisany we wniosku powinien zawierać:

 

 • dane wnioskodawcy,
 • charakterystykę wnioskodawcy,
 • preferowane terminy organizacji turnusu,
 • opis grupy uczestników turnusu,
 • szczegółowy opis planowanych działań, zmierzających
  do osiągnięcia założonego celu,

 • statut wnioskodawcy,
 • zaświadczenie OPS,
 • harmonogram turnusu wraz z opisem kwalifikacji kadry,
 • zdjęcia obrazujące zaangażowanie dzieci i młodzieży
  w przygotowanie programu turnusu.

Więcej o Turnusach Uśmiechu

 

Czy wiesz, że:

 • W 2019 roku fundacja planuje sześć naborów na Turnusy Uśmiechu.
 • Turnusy Uśmiechu to trzy różne programy tematyczne.
 • Dotychczas zrealizowaliśmy ponad 200 turnusów.
 • Gościmy uczestników z całej Polski.