Kolonie

28 marca 2018 roku ogłosiliśmy wyniki konkursu na kolonie.

Kolonie trwają do

10 sierpnia 2018
Ogłoszenie wyników

Powrót

Zwycięzcy konkursu

 

Zgodnie z regulaminem konkursu Komisja dokonała wyboru trzech beneficjentów realizujących działania w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dzieci i młodzieży lub opiekujących się stałą grupą dzieci,
które złożyły najwartościowsze i najciekawsze projekty.

 

 • 30.06 – 13.07.2018 r. – Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie – W czasoprzestrzeni uśmiechu (Rozwijanie samodzielności, umiejętności społecznych, wzmacnianie poczucia własnej wartości.)

 • 14.07 – 27.07.2018 r. – Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych "Pro Familia" w Krakowie – Poznaję, zwiedzam, wiem - razem działam (Wzmocnienie umiejętności współpracy i współdziałania między rówieśnikami w połączeniu z aktywnym wypoczynkiem, poznawaniem nowych miejsc i ludzi.)

 • 28.07 – 10.08.2018 r. Stowarzyszenie Łańcuchów w Łańcuchowie – Patrzę, rozumiem, działam (Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku szkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.)

Cel konkursu

 

Celem konkursu jest realizacja pomysłów na bezpłatne 14-dniowe kolonie
dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych. Turnusy Uśmiechu mają:

 

 • przyczyniać się do rozwijania umiejętności społecznych oraz kształtować właściwe postawy społeczne dzieci i młodzieży
 • wpływać na usamodzielenie się dzieci i młodzieży
 • przyczyniać się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży
 • promować aktywność społeczną dzieci i młodzieży oraz kadry wychowawczej

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą, w dwutygodniowych koloniach i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego.

Kierownika kolonii zapewnia Fundacja ING Dzieciom.

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

 • od 30 czerwca 2018 r. do 13 lipca 2018 r.
 • od 14 lipca 2018 r. do 27 lipca 2018 r.
 • od 28 lipca 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r.

Pobyt w ramach programu "Turnusy Uśmiechu" odbędzie się w naszym ośrodku w Wiśle przy ul. 11 Listopada 12.

 

Dowiedz się więcej

Kto może wziąć udział w konkursie?

 

Organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego
działające w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dzieci i młodzieży
lub opiekujące się stałą grupą dzieci,
które od czerwca 2015 r. do lutego 2018 r. nie uczestniczyły w organizowanych przez Fundację ING Dzieciom turnusach w Wiśle i nie zostały zakwalifikowane do udziału w innym Turnusie Uśmiechu w roku 2018.

Organizacje pozarządowe

Fundacje i stowarzyszenia
prowadzące świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, domy dziecka i inne placówki edukacyjne i wychowawcze, pracujące z dziećmi i młodzieżą
ze środowisk niezamożnych

Jednostki samorządu terytorialnego

Ośrodki pomocy społecznej, szkoły, szpitale, domy dziecka
prowadzące świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze i inne placówki edukacyjne i wychowawcze, pracujące z dziećmi i młodzieżą
ze środowisk niezamożnych

Terminy

12MARCA
2018
Ostatni dzień
nadsyłania wniosków
28MARCA
2018
Publikacja wyników konkursu

Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Cele statutowe wnioskodawcy są zgodne
  z celami statutowymi Fundacji ING Dzieciom

Zasady udziału w konkursie

 

Instytucje zainteresowane udziałem w konkursie muszą złożyć wniosek
w wyznaczonym terminie z autorskim projektem przeprowadzenia kolonii dla dzieci i młodzieży
organizowanego w ramach programu "Turnusy Uśmiechu".

Kryteria oceny wniosków

 • Trafność diagnozy potrzeb, możliwości poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w turnusie w wyniku przeprowadzenia poszczególnych działań podczas turnusu
 • Innowacyjność metod pracy z daną grupą
 • Zaangażowanie i wkład pracy kadry wychowawczej wnioskodawcy
 • Zaangażowanie uczestników turnusu np. dzieci, rodziców, opiekunów w przygotowanie i realizację turnusu
 • Racjonalność projektu turnusu i jego adekwatność
  do potrzeb grupy oraz planowanych działań
 • Dobre zaplanowanie działań - na ile projekt turnusu
  jest dobrze zaplanowany i możliwy do wykonania

Składanie wniosków

 

Zainteresowane instytucje mogą składać wnioski konkursowe wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie
elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami w formacie doc, rtf, pdf, zip.
Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Przygotowanie formularza jest procesem czasochłonnym, więc zachęcamy do zebrania potrzebnych materiałów z wyprzedzeniem.

Pomysł na kolonie opisany we wniosku powinien zawierać:

 

 • dane wnioskodawcy,
 • charakterystykę wnioskodawcy,
 • preferowane terminy organizacji turnusu,
 • opis grupy uczestników turnusu,
 • szczegółowy opis planowanych działań, zmierzających
  do osiągnięcia założonego celu,

 • statut wnioskodawcy,
 • zaświadczenie OPS,
 • harmonogram turnusu wraz z opisem kwalifikacji kadry,
 • 2 scenariusze zajęć do realizacji podczas turnusu,
 • zdjęcia obrazujące zaangażowanie dzieci i młodzieży
  w przygotowanie programu turnusu.

Więcej o Turnusach Uśmiechu

 

Czy wiesz, że:

 • Fundacja organizuje aż cztery nabory rocznie.
 • Turnusy Uśmiechu to trzy różne programy tematyczne.
 • Dotychczas zrealizowaliśmy ponad 200 turnusów.
 • Gościmy uczestników z całej Polski.