Komponent typu: top_visual - niekompletna lub nieprawidłowa konfiguracja.

Konkurs na terapeutyczne Turnusy Uśmiechu

 

Wyniki konkursu

 

Na terapeutyczne Turnusy Uśmiechu w 2020 roku zapraszamy szkoły, ośrodki i stowarzyszenie, które przedstawiły najciekawsze pomysły na turnus: 

 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 w Płocku

Dialog, przyjaźń, tolerancja u źródeł Wisły

Udział w Turnusie Uśmiechu w Wiśle będzie dla dzieci przygodą z mnóstwem atrakcji. Szeroki wachlarz przygotowanych przez nauczycieli aktywności pozwoli na wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci.

19 kwietnia - 30 kwietnia 2020 r.

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku z Oddziałami Integracyjnymi "Nasza Trójka"

Integracja to rewelacja

Ideą turnusu jest integracja dzieci, które będą uczyć się wzajemnej pomocy, co pozytywnie wpłynie na ich poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie. Ważnym zadaniem będzie zdobycie umiejętności przegrywania z honorem i szacunku dla zwycięzców.

4 maja - 15 maja 2020 r.

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Radomiu

Pokochajmy Wisłę - Perłę Beskidu

Program turnusu skupi się na wsparciu młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w radzeniu sobie z różnymi wyzwaniami. Oprócz specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych dzieci będą także zdobywać wiedzę, a motywem przewodnim zajęć edukacyjnych będzie Beskid Śląski.

18 maja - 29 maja 2020 r.

 

 

Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat – wyzwalanie pozytywnych emocji

„A jak akceptacja”, „E jak entuzjazm”, „H jak harmonia” – mottem poszczególnych dni turnusu będą pozytywne emocje. Dzieci będą uczyły się je nazywać, wyzwalać i przeżywać biorąc udział w wycieczkach oraz zajęciach edukacyjnych i terapeutycznych.

1 czerwca - 12 czerwca 2020 r.

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 1 w Nowym Targu

Górale z Podhala poznają Wisłę i Beskid Śląski - w radości i zabawie

Podstawą programu turnusu jest założenie, że dzieci z niepełnosprawnością intelektualną najlepiej uczą się przez doświadczenie. Zaplanowane zajęcia, wycieczki i atrakcje mają wzmocnić  ich aspiracje życiowe i edukacyjne.

15 czerwca - 26 czerwca 2020 r.

Cel konkursu

 

Zgodnie z misją wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży celem Konkursu jest realizacja pomysłów na bezpłatne turnusy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych, które:

 

 • wpływają na usamodzielnienie się dzieci i młodzieży oraz kształtowanie wśród nich właściwych postaw społecznych
 • przyczyniają się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami ruchowymi
 • przyczyniają się do rozwijania umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
 • promują aktywność społeczną Uczestników turnusu

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy - dzieci i młodzież, wraz z kadrą pedagogiczną i terapeutyczną, w 12-dniowym turnusie terapeutycznym i realizacja własnego programu dydaktyczno-terapeutycznego.

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

 • od 19 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r.
 • od 4 maja do 15 maja 2020 r.
 • od 18 maja do 29 maja 2020 r.
 • od 1 czerwca do 12 czerwca 2020 r.
 • od 15 czerwca do 26 czerwca 2020 r.

Pobyt w ramach programu "Turnusy Uśmiechu" odbędzie się w naszym ośrodku w Wiśle przy ul. 11 Listopada 12.

Dowiedz się więcej

Kto może wziąć udział w konkursie?

 

Wnioskodawcą mogą być tylko placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe działające w zakresie prowadzenia codziennych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym, w szczególności szkoły specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawcze, fundacje i stowarzyszenia prowadzące ośrodki pracy dziennej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną fizycznie i intelektualnie.

Wnioskodawcą nie może być jednostka, szkoła ani organizacja, która uczestniczyła w Turnusach organizowanych przez Fundację ING Dzieciom w latach 2017 –2019 i/lub została zakwalifikowana do udziału w innym Turnusie Uśmiechu w roku 2020.

Wnioskodawcą nie może być organizacja prowadząca działalność polityczną, związkową czy wyznaniową.

Placówki edukacyjne

W szczególności szkoły specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawcze

Organizacje pozarządowe

Fundacje i stowarzyszenia prowadzące ośrodki pracy dziennej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną fizycznie i intelektualnie

Terminy

26    listopada     2019
godz. 12.00
Ostatni dzień
nadsyłania wniosków
18 grudnia
 2019
Ogłoszenie wyników konkursu

Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Zgodność pomysłu na turnus z celami Konkursu

Zasady udziału w konkursie

 

Instytucje zainteresowane udziałem w konkursie muszą złożyć wniosek
w wyznaczonym terminie z autorskim projektem przeprowadzenia terapeutycznego Turnusu Uśmiechu
dla swoich uczniów lub podopiecznych.

Kryteria oceny wniosków

 • Trafność diagnozy potrzeb, możliwości poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w turnusie w wyniku przeprowadzenia poszczególnych działań podczas turnusu
 • Innowacyjność metod pracy z daną grupą
 • Zaangażowanie i wkład pracy kadry pedagogicznej i terapeutycznej Wnioskodawcy
 • Zaangażowanie Uczestników turnusu np. dzieci, rodziców, opiekunów w przygotowanie i realizację turnusu
 • Racjonalność projektu turnusu i jego adekwatność do potrzeb grupy oraz planowanych działań
 • Dobre zaplanowanie działań - na ile projekt turnusu jest dobrze zaplanowany i możliwy do wykonania

Składanie wniosków

 

Zainteresowane instytucje mogą składać wnioski konkursowe wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie
elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami w formacie .doc, .rtf, .pdf, .zip
Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Przygotowanie formularza jest procesem czasochłonnym, więc zachęcamy do zebrania potrzebnych materiałów z wyprzedzeniem.

Pomysł na turnus opisany we wniosku powinien zawierać w szczególności:

 

 • dane wnioskodawcy
 • preferowany termin organizacji turnusu
 • opis grupy uczestników turnusu
 • szczegółowy opis planowanych działań, zmierzających
  do osiągnięcia założonego celu

 • statut wnioskodawcy
 • zaświadczenie OPS
 • zdjęcia obrazujące zaangażowanie dzieci
  w przygotowanie programu turnusu

Więcej o Turnusach Uśmiechu

 

Czy wiesz, że:

 • W 2019 roku fundacja planuje sześć naborów na Turnusy Uśmiechu.
 • Turnusy Uśmiechu to trzy różne programy tematyczne.
 • Dotychczas zrealizowaliśmy 227 turnusów.
 • Gościmy uczestników z całej Polski.