Konkurs na terapeutyczny Turnus Uśmiechu

Bezpłatne 12-dniowe turnusy terapeutyczne w Wiśle dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży 

Konkurs trwa

jeszcze

13dni

Złóż wniosek

Konkurs na terapeutyczne Turnusy Uśmiechu

 

Terapeutyczne Turnusy Uśmiechu to dwanaście dni, w trakcie których skupiamy się na rehabilitacji ruchowej, społecznej, edukacyjnej i sensorycznej dzieci i młodzieży.

Masz pomysł na organizację turnusu terapeutycznego? Zgłoś go i weź udział w konkursie, w którym do wygrania jest 12-dniowy pobyt 50 osób w ośrodku naszej fundacji w Wiśle. 

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami udziału w konkursie. 

Cel konkursu

 

Zgodnie z misją wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży celem Konkursu jest realizacja pomysłów na bezpłatne turnusy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych, które:

 

 • wpływają na usamodzielnienie się dzieci i młodzieży oraz kształtowanie wśród nich właściwych postaw społecznych
 • przyczyniają się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami ruchowymi
 • przyczyniają się do rozwijania umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
 • promują aktywność społeczną Uczestników turnusu

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy - dzieci i młodzież, wraz z kadrą pedagogiczną i terapeutyczną, w 12-dniowym turnusie terapeutycznym i realizacja własnego programu dydaktyczno-terapeutycznego.

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

 • od 19 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r.
 • od 4 maja do 15 maja 2020 r.
 • od 18 maja do 29 maja 2020 r.
 • od 1 czerwca do 12 czerwca 2020 r.
 • od 15 czerwca do 26 czerwca 2020 r.

Pobyt w ramach programu "Turnusy Uśmiechu" odbędzie się w naszym ośrodku w Wiśle przy ul. 11 Listopada 12.

Dowiedz się więcej

Kto może wziąć udział w konkursie?

 

Wnioskodawcą mogą być tylko placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe działające w zakresie prowadzenia codziennych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym, w szczególności szkoły specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawcze, fundacje i stowarzyszenia prowadzące ośrodki pracy dziennej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną fizycznie i intelektualnie.

Wnioskodawcą nie może być jednostka, szkoła ani organizacja, która uczestniczyła w Turnusach organizowanych przez Fundację ING Dzieciom w latach 2017 –2019 i/lub została zakwalifikowana do udziału w innym Turnusie Uśmiechu w roku 2020.

Wnioskodawcą nie może być organizacja prowadząca działalność polityczną, związkową czy wyznaniową.

Placówki edukacyjne

W szczególności szkoły specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawcze

Organizacje pozarządowe

Fundacje i stowarzyszenia prowadzące ośrodki pracy dziennej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną fizycznie i intelektualnie

Terminy

26    listopada     2019
godz. 12.00
Ostatni dzień
nadsyłania wniosków
18 grudnia
 2019
Ogłoszenie wyników konkursu

Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Zgodność pomysłu na turnus z celami Konkursu

Zasady udziału w konkursie

 

Instytucje zainteresowane udziałem w konkursie muszą złożyć wniosek
w wyznaczonym terminie z autorskim projektem przeprowadzenia terapeutycznego Turnusu Uśmiechu
dla swoich uczniów lub podopiecznych.

Kryteria oceny wniosków

 • Trafność diagnozy potrzeb, możliwości poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w turnusie w wyniku przeprowadzenia poszczególnych działań podczas turnusu
 • Innowacyjność metod pracy z daną grupą
 • Zaangażowanie i wkład pracy kadry pedagogicznej i terapeutycznej Wnioskodawcy
 • Zaangażowanie Uczestników turnusu np. dzieci, rodziców, opiekunów w przygotowanie i realizację turnusu
 • Racjonalność projektu turnusu i jego adekwatność do potrzeb grupy oraz planowanych działań
 • Dobre zaplanowanie działań - na ile projekt turnusu jest dobrze zaplanowany i możliwy do wykonania

Składanie wniosków

 

Zainteresowane instytucje mogą składać wnioski konkursowe wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie
elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami w formacie .doc, .rtf, .pdf, .zip
Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Przygotowanie formularza jest procesem czasochłonnym, więc zachęcamy do zebrania potrzebnych materiałów z wyprzedzeniem.

Pomysł na turnus opisany we wniosku powinien zawierać w szczególności:

 

 • dane wnioskodawcy
 • preferowany termin organizacji turnusu
 • opis grupy uczestników turnusu
 • szczegółowy opis planowanych działań, zmierzających
  do osiągnięcia założonego celu

 • statut wnioskodawcy
 • zaświadczenie OPS
 • zdjęcia obrazujące zaangażowanie dzieci
  w przygotowanie programu turnusu

Więcej o Turnusach Uśmiechu

 

Czy wiesz, że:

 • W 2019 roku fundacja planuje sześć naborów na Turnusy Uśmiechu.
 • Turnusy Uśmiechu to trzy różne programy tematyczne.
 • Dotychczas zrealizowaliśmy 227 turnusów.
 • Gościmy uczestników z całej Polski.