Konkurs na zimowiska 2021

Wyniki ogłoszone!

Wyniki konkursu


Na zimowiska zapraszamy następujące organizacje:

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie
  „Zdobywamy szczyty - górskie i nasze własne osobiste”
  18 - 29 stycznia 2021
   
 • Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,DLA RODZINY", Częstochowa
  Mamy tę moc!”
  1 - 12 lutego 2021
   
 • Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa", Kraków
  „Wisłą do morza! Wypływamy na szerokie wody!”
  15 - 26 lutego 2021

Cel konkursu

 

Celem konkursu jest realizacja pomysłów na bezpłatne 12-dniowe zimowiska
dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych. Turnusy Uśmiechu mają:

 

 • przyczyniać się do rozwijania umiejętności społecznych oraz kształtować właściwe postawy społeczne dzieci i młodzieży
 • wpływać na usamodzielnienie się dzieci i młodzieży
 • przyczyniać się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży
 • promować aktywność społeczną dzieci i młodzieży oraz kadry wychowawczej

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy dzieci i młodzieży, w wieku od 8 do 16 lat, wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą, w dwunastodniowym zimowisku i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego.

Wyjazd na narty lub snowboard zrealizowany może być wyłącznie we własnym zakresie finansowym i organizacyjnym jednostki składającej wniosek konkursowy.

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

 • od 18 stycznia do 29 stycznia 2021 r.
 • od 1 lutego do 12 lutego 2021 r.
 • od 15 lutego do 26 lutego 2021 r.

Pobyt w ramach programu "Turnusy Uśmiechu" odbędzie się w naszym ośrodku w Wiśle przy ul. 11 Listopada 12.

 

Dowiedz się więcej

Kto może wziąć udział w konkursie?

 

Organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego
działające w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dzieci i młodzieży
lub opiekujące się stałą grupą dzieci,
które w latach 2018 – 2020 nie uczestniczyły w organizowanych przez Fundację ING Dzieciom turnusach w Wiśle i/lub zostały zakwalifikowane do udziału w innym Turnusie Uśmiechu w roku 2021.

Organizacje pozarządowe

Fundacje i stowarzyszenia
prowadzące świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, domy dziecka i inne placówki edukacyjne i wychowawcze, pracujące z dziećmi i młodzieżą
ze środowisk niezamożnych

Jednostki samorządu terytorialnego

Ośrodki pomocy społecznej, szkoły, szpitale, domy dziecka
prowadzące świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze i inne placówki edukacyjne i wychowawcze, pracujące z dziećmi i młodzieżą
ze środowisk niezamożnych

Terminy

29września
Godz. 12:00
Ostatni dzień
nadsyłania wniosków
16października
2020
Publikacja wyników konkursu

Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Cele statutowe wnioskodawcy są zgodne
  z celami statutowymi Fundacji ING Dzieciom
 • Złożą elektronicznie Wniosek zgodny z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu w terminie określonym w § 4 ust. 1

Zasady udziału w konkursie

 

Instytucje zainteresowane udziałem w konkursie muszą złożyć wniosek
w wyznaczonym terminie z autorskim projektem przeprowadzenia zimowiska dla dzieci i młodzieży
organizowanego w ramach programu "Turnusy Uśmiechu".

Organizacja wnioskująca musi zapewnić udział swojej kadry wychowawczej i kierownika kolonii oraz pokryć koszty ich wynagrodzenia. 

Kryteria oceny wniosków

 • Trafność diagnozy potrzeb, możliwości poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w turnusie w wyniku przeprowadzenia poszczególnych działań podczas turnusu
 • Innowacyjność metod pracy z daną grupą
 • Zaangażowanie i wkład pracy kadry wychowawczej wnioskodawcy
 • Zaangażowanie uczestników turnusu np. dzieci, rodziców, opiekunów w przygotowanie i realizację turnusu
 • Racjonalność projektu turnusu i jego adekwatność
  do potrzeb grupy oraz planowanych działań
 • Dobre zaplanowanie działań - na ile projekt turnusu
  jest dobrze zaplanowany i możliwy do wykonania

Składanie wniosków

 

Zainteresowane instytucje mogą składać wnioski konkursowe wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie
elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami w formacie doc, rtf, pdf, zip.
Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Przygotowanie formularza jest procesem czasochłonnym, więc zachęcamy do zebrania potrzebnych materiałów z wyprzedzeniem.

Pomysł na zimowisko opisany we wniosku powinien zawierać:

 

 • dane wnioskodawcy,
 • charakterystykę wnioskodawcy,
 • preferowany termin organizacji turnusu,
 • opis grupy uczestników turnusu,
 • szczegółowy opis planowanych działań, zmierzających
  do osiągnięcia założonego celu,

 • statut wnioskodawcy,
 • zaświadczenie OPS,
 • zdjęcia obrazujące zaangażowanie dzieci i młodzieży
  w przygotowanie programu turnusu.

Więcej o Turnusach Uśmiechu

 

Czy wiesz, że:

 • W latach 2017-2019 fundacja zrealizowała z 66 organizacjami 66 różnych Turnusów Uśmiechu.
 • Turnusy Uśmiechu to trzy różne programy tematyczne.
 • Dotychczas zrealizowaliśmy 258 turnusów.
   
 • Gościmy uczestników z całej Polski.