Komponent typu: top_visual - niekompletna lub nieprawidłowa konfiguracja.

Wyniki konkursu na zimowiska w 2020 r.

 

Na zimowiska w 2020 roku zapraszamy następujące organizacje, które przedstawiły najciekawsze pomysły na połączenie wypoczynku i edukacji oraz promujące aktywność i postawy prospołeczne wśród dzieci.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przysłane wnioski.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny, Chorzów, woj. śląskie

„Hanysy w drodze – kierunek: lepsze jutro” – Stowarzyszeniu przyświeca cel poprawy funkcjonowania dzieci w ich rodzinach oraz środowisku lokalnym. Organizatorzy zaplanowali na czas turnusu socjoterapię z zastosowaniem dramy, treningu umiejętności społecznych, zajęć profilaktycznych oraz psychoedukacji.

13 - 24 stycznia 2020 r.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, woj. świętokrzyskie

„Uśmiechnij się zimą, uśmiechnij każdego dnia :)” – Organizatorzy turnusu planują pracować nad rozwijaniem u dzieci umiejętności społecznych i budować w nich wiarę we własne możliwości. Dzieci poznają nowy dla nich region Polski, dowiedzą się jak zdrowo i aktywnie spędzać czas, przemierzając szlaki górskie z mapą.
27 stycznia - 7 lutego 2020 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówka Wsparcia Dziennego „Dziecięca Kraina”, Biesiekierz, woj. zachodniopomorskie

„Wieś znad morza do Wisły podąża” – Celem turnusu ma być zintegrowanie się grupy. Dzieci wezmą udział w zadaniach projektowych, w których wspólnie będą zdobywać wiedzę o nieznanym im wcześniej regionie. Organizatorzy pragną wyrobić u dzieci wrażliwość na piękno przyrody i poczucie odpowiedzialności za środowisko.
10 - 21 lutego 2020 r.

Cel konkursu

 

Zgodnie z misją wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży, celem Konkursu jest realizacja pomysłów na bezpłatne zimowiska dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych, które: 

 

 • przyczyniają się do rozwijania umiejętności społecznych oraz kształtują właściwe postawy społeczne dzieci i młodzieży
 • przyczyniają się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży,
 • wpływają na usamodzielnienie się dzieci i młodzieży
 • promują aktywność społeczną dzieci i młodzieży oraz kadry wychowawczej

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy dzieci i młodzieży, w wieku od 8 do 16 lat, wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą, w dwunastodniowym zimowisku i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego.

Wyjazd na narty lub snowboard zrealizowany może być wyłącznie we własnym zakresie finansowym i organizacyjnym jednostki składającej wniosek konkursowy.

Kierownika zimowiska zapewnia Fundacja ING Dzieciom.

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

 • od 13 stycznia do 24 stycznia 2020 r.
 • od 27 stycznia do 07 lutego 2020 r. 
 • od 10 lutego do 21 lutego 2020 r.

Pobyt w ramach programu "Turnusy Uśmiechu" odbędzie się w naszym ośrodku w Wiśle przy ul. 11 Listopada 12.

 

Dowiedz się więcej o nagrodzie

Kto może wziąć udział w konkursie?

 

Organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego działające w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dzieci i młodzieży lub opiekujące się stałą grupą dzieci, które w latach 2017 – 2019 nie uczestniczyły w organizowanych przez Fundację ING Dzieciom turnusach w Wiśle.

Organizacje pozarządowe

Fundacje i stowarzyszenia
prowadzące świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, domy dziecka i inne placówki edukacyjne i wychowawcze, pracujące z dziećmi i młodzieżą
ze środowisk niezamożnych

Jednostki samorządu terytorialnego

Ośrodki pomocy społecznej, szkoły, szpitale, domy dziecka
prowadzące świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze i inne placówki edukacyjne i wychowawcze, pracujące z dziećmi i młodzieżą
ze środowisk niezamożnych

Terminy

30WRZEŚNIA  2019
godz. 12:00
Ostatni dzień
nadsyłania wniosków
18października
2019
Ogłoszenie wyników konkursu

Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Zgodność pomysłu na turnus z celami Konkursu

Zasady udziału w konkursie

 

Instytucje zainteresowane udziałem w konkursie muszą złożyć wniosek online w wyznaczonym terminie z autorskim projektem przeprowadzenia zimowiska dla dzieci i młodzieży organizowanego w ramach programu "Turnusy Uśmiechu".

Kryteria oceny wniosków

 • Trafność diagnozy potrzeb, możliwości poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w turnusie w wyniku przeprowadzenia poszczególnych działań podczas turnusu
 • Innowacyjność metod pracy z daną grupą
 • Zaangażowanie i wkład pracy kadry wychowawczej Wnioskodawcy
 • Zaangażowanie Uczestników turnusu np. dzieci, rodziców, opiekunów w przygotowanie i realizację turnusu
 • Racjonalność projektu turnusu i jego adekwatność do potrzeb grupy oraz planowanych działań
 • Dobre zaplanowanie działań - na ile projekt turnusu jest dobrze zaplanowany i możliwy do wykonania

Składanie wniosków

 

Zainteresowane instytucje mogą składać wnioski konkursowe wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie
elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami w formacie doc, rtf, pdf, zip.
Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Przygotowanie formularza jest procesem czasochłonnym, więc zachęcamy do zebrania potrzebnych materiałów z wyprzedzeniem.

Pomysł na zimowisko opisany we wniosku powinien zawierać:

 

 • dane wnioskodawcy,
 • charakterystykę wnioskodawcy,
 • preferowany termin organizacji turnusu,
 • opis grupy uczestników turnusu,
 • szczegółowy opis planowanych działań, zmierzających
  do osiągnięcia założonego celu,

 • statut wnioskodawcy,
 • zaświadczenie OPS,
 • harmonogram turnusu wraz z opisem kwalifikacji kadry,
 • zdjęcia obrazujące zaangażowanie dzieci i młodzieży
  w przygotowanie programu turnusu.

Więcej o Turnusach Uśmiechu

 

Czy wiesz, że:

 • W 2019 roku fundacja planuje sześć naborów na Turnusy Uśmiechu.
 • Turnusy Uśmiechu to trzy różne programy tematyczne.
 • Dotychczas zrealizowaliśmy ponad 200 turnusów.
 • Gościmy uczestników z całej Polski.