KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja Fundacji ING Dzieciom wymagana Rozporządzeniem o danych osobowych 
 
1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych? Jak się skontaktować z inspektorem danych osobowych w Fundacji ?
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja ING Dzieciom z siedzibą w Wiśle, przy ul. 11 listopada 12, 43-460 Wisła (Fundacja). Z inspektorem ochrony danych osobowych Fundacji można się kontaktować pisząc na adres pocztowy Fundacji najlepiej z dopiskiem: „Inspektor danych osobowych” lub adres elektroniczny zgoda@ingdzieciom.pl
 
2. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 
Fundacja przetwarza Twoje dane w następujących celach:
- realizacji celów statutowych Fundacji,
- realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
- ochrony praw i obowiązków Fundacji oraz jej beneficjentów,
- archiwizacji,
- ewaluacji i badań statystycznych.
 
3. Kategorie danych osobowych
 
Fundacja, w zależności od rodzaju współpracy, będzie przetwarzała niektóre lub wszystkie, następujące dane osobowe : 
 
imię nazwisko, 
data urodzenia,
nr PESEL,
adres zamieszkania,
nr telefonu, 
adres email,
wizerunek,
głos,
stan zdrowia,
imiona i nazwiska rodziców,
adresy pobytu rodziców.
 
4. W jakich innych celach możemy przetwarzać Twoje dane?
 
Fundacja przetwarza dane w celu realizacji celów Fundacji (cel pierwszorzędny). Dane mogą być jednak także przetwarzane w innych, prawem dopuszczalnych, celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. Dopuszcza się następujące cele drugorzędne: 
- ochrony praw i obowiązków Fundacji oraz jej beneficjentów,
- archiwizacji,
- ewaluacji i badań statystycznych.
 
5. Kategorie odbiorców danych.
 
Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności w związku z realizacją umowy, oraz wyraźnie wskazanych przez Ciebie.
 
6. Jak długo Fundacja będzie przetwarzała dane. 
 
Okres przetwarzania danych przez Fundację zależy od celu w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, przepisów prawa i przyjętych przez Fundację reguł, zgodnie z tymi przepisami, nie dłużej niż przez okres 10 lat o zebrania Twoich danych.
 
7. Informacja o Twoich  prawach.
 
Masz prawo żądania od Fundacji dostępu do dotyczących Cię danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto, w przypadkach przewidzianych prawem, do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. 
Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – prawo do jej cofnięcia.