Zimowiska

Konkurs zakończony

Wyniki konkursu

 
Na zimowiska w 2019 roku zapraszamy następujące organizacje, które przedstawiły najciekawsze pomysły na połączenie wypoczynku i edukacji oraz promujące aktywność i postawy prospołeczne wśród dzieci. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przysłane wnioski.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
„Czyste chmury, piękne góry” – program turnusu łączy edukację ekologiczną z zajęciami teatralnymi. Punktem kulminacyjnym będzie wystawienie przez dzieci spektaklu pt. „Smok – Smog”. 
14-25 stycznia 2019 r.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali
„Woda – źródło życia i zdrowia” – połączenie wypoczynku z nauką obserwacji. Woda to temat przewodni, wokół którego będą toczyć się zabawy i dyskusje o tym, jak najlepiej można dbać o zasoby naturalne.
28 stycznia - 8 lutego 2019 r.
 
Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej
„Beskid i Borana szukają pomocy! Do Wisły przybędzie kto dzielny i ochoczy” – uczestnicy zimowiska poznają Króla Beskida i Królową Boranę na przedstawieniu, które odegrają dla nich wychowawcy. Następnie dzieci będą szukać skarbu. Każdego dnia rano na parapecie za oknem będzie czekał jeden list ze specjalnym zadaniem...
11 - 22 lutego 2019 r.

Cel konkursu

 

Celem konkursu jest realizacja pomysłów na bezpłatne 12-dniowe zimowiska
dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych. Turnusy Uśmiechu mają:

 

 • przyczyniać się do rozwijania umiejętności społecznych oraz kształtować właściwe postawy społeczne dzieci i młodzieży
 • wpływać na usamodzielenie się dzieci i młodzieży
 • przyczyniać się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży
 • promować aktywność społeczną dzieci i młodzieży oraz kadry wychowawczej

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy dzieci i młodzieży, w wieku od 8 do 16 lat, wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą, w dwunastodniowym zimowisku i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego.

Wyjazd na narty lub snowboard zrealizowany może być wyłącznie we własnym zakresie finansowym i organizacyjnym jednostki składającej wniosek konkursowy.

Kierownika zimowiska zapewnia Fundacja ING Dzieciom.

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

 • od 14 stycznia do 25 stycznia 2019 r.
 • od 28 stycznia do 8 lutego 2019 r.
 • od 11 lutego do 22 lutego 2019 r.

Pobyt w ramach programu "Turnusy Uśmiechu" odbędzie się w naszym ośrodku w Wiśle przy ul. 11 Listopada 12.

 

Dowiedz się więcej

Kto może wziąć udział w konkursie?

 

Organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego
działające w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dzieci i młodzieży
lub opiekujące się stałą grupą dzieci,
które w latach 2016 – 2018 nie uczestniczyły w organizowanych przez Fundację ING Dzieciom turnusach w Wiśle i/lub zostały zakwalifikowane do udziału w innym Turnusie Uśmiechu w roku 2018.

Organizacje pozarządowe

Fundacje i stowarzyszenia
prowadzące świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, domy dziecka i inne placówki edukacyjne i wychowawcze, pracujące z dziećmi i młodzieżą
ze środowisk niezamożnych

Jednostki samorządu terytorialnego

Ośrodki pomocy społecznej, szkoły, szpitale, domy dziecka
prowadzące świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze i inne placówki edukacyjne i wychowawcze, pracujące z dziećmi i młodzieżą
ze środowisk niezamożnych

Terminy

9października
2018
Ostatni dzień
nadsyłania wniosków
26października
2018
Publikacja wyników konkursu

Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Cele statutowe wnioskodawcy są zgodne
  z celami statutowymi Fundacji ING Dzieciom

Zasady udziału w konkursie

 

Instytucje zainteresowane udziałem w konkursie muszą złożyć wniosek
w wyznaczonym terminie z autorskim projektem przeprowadzenia zimowiska dla dzieci i młodzieży
organizowanego w ramach programu "Turnusy Uśmiechu".

Kryteria oceny wniosków

 • Trafność diagnozy potrzeb, możliwości poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w turnusie w wyniku przeprowadzenia poszczególnych działań podczas turnusu
 • Innowacyjność metod pracy z daną grupą
 • Zaangażowanie i wkład pracy kadry wychowawczej wnioskodawcy
 • Zaangażowanie uczestników turnusu np. dzieci, rodziców, opiekunów w przygotowanie i realizację turnusu
 • Racjonalność projektu turnusu i jego adekwatność
  do potrzeb grupy oraz planowanych działań
 • Dobre zaplanowanie działań - na ile projekt turnusu
  jest dobrze zaplanowany i możliwy do wykonania

Składanie wniosków

 

Zainteresowane instytucje mogą składać wnioski konkursowe wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie
elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami w formacie doc, rtf, pdf, zip.
Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Przygotowanie formularza jest procesem czasochłonnym, więc zachęcamy do zebrania potrzebnych materiałów z wyprzedzeniem.

Pomysł na zimowisko opisany we wniosku powinien zawierać:

 

 • dane wnioskodawcy,
 • charakterystykę wnioskodawcy,
 • preferowany termin organizacji turnusu,
 • opis grupy uczestników turnusu,
 • szczegółowy opis planowanych działań, zmierzających
  do osiągnięcia założonego celu,

 • statut wnioskodawcy,
 • zaświadczenie OPS,
 • harmonogram turnusu wraz z opisem kwalifikacji kadry,
 • zdjęcia obrazujące zaangażowanie dzieci i młodzieży
  w przygotowanie programu turnusu.

Więcej o Turnusach Uśmiechu

 

Czy wiesz, że:

 • W 2019 roku fundacja planuje sześć naborów na Turnusy Uśmiechu.
 • Turnusy Uśmiechu to trzy różne programy tematyczne.
 • Dotychczas zrealizowaliśmy ponad 200 turnusów.
 • Gościmy uczestników z całej Polski.