Komponent typu: top_visual - niekompletna lub nieprawidłowa konfiguracja.

Wyniki konkursu

 

Na turnusy terapeutyczne jesienią 2020 roku zapraszamy następujące organizacje:

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka, Kraków, woj. małopolskie

7-18 września.2020 r.

Warsztaty kinematograficzne i plastyczne, zajęcia ruchowe w Laboratorium Ruchu Kreatywnego, zabawa głosem w Laboratorium Głosu, nauka układania fryzury, dbałości o swoje ciało, wycieczki górskie i tematyczne – to wszystko czeka na uczestników turnusu.  Aktywności te mają na celu zwiększyć samodzielność dzieci w zakresie czynności dnia codziennego oraz pomóc im odkryć własne możliwości.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Lipki Wielkie, woj. lubuskie

21 września - 02 października 2020 r.

Dzieci uczyć się będą przez obserwację i doświadczanie, wzmocnią swoją samodzielność i kompetencje społeczne poprzez działanie w grupie, np. wspólne przygotowywanie posiłków. Będą też poszukiwać wartości takich jak przyjaźń, miłość i empatia, a konkursy plastyczne i muzyczne, rozgrywki sportowe czy zajęcia psychoedukacyjne pomogą im rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.  

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, Płock, woj. mazowieckie

5-16 października 2020 r.

Turnus ma być formą nagrody dla dzieci i wolontariuszy za systematyczne uczestnictwo w wolontariacie na rzecz lokalnej społeczności. To będzie czas na terapię, uśmiech i zabawę z przyjaciółmi. Organizatorzy zaplanowali zajęcia logopedyczne, psychologiczne, treningi umiejętności społecznych, ćwiczenia ruchowe na świeżym powietrzu i wycieczki edukacyjne, które wspomogą rozwijanie procesów poznawczych i inteligencji emocjonalnej dzieci.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Eugenii Gierat, Tarnów, woj. małopolskie

19-30 października 2020 r.

Celem tego turnusu jest integracja społeczna dzieci poprzez połączenie rehabilitacji z aktywnym wypoczynkiem. Wezmą w nim udział uczniowie będący członkami i aktywnymi sympatykami Koła PTTK Nr 23 „Włóczykije”. Koło to jako jedyne w Polsce zrzesza osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Wycieczki z wykorzystaniem geocachingu, zabawy integracyjne czy zajęcia plastyczne będą sprzyjały poszerzaniu wiedzy, rozwijaniu zdolności poznawczych i umiejętności obserwacji.

 

Cel konkursu

 

Zgodnie z misją wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży celem Konkursu jest realizacja pomysłów na bezpłatne turnusy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych, które:

 

 • wpływają na usamodzielnienie się dzieci i młodzieży oraz kształtowanie wśród nich właściwych postaw społecznych
 • przyczyniają się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami ruchowymi
 • przyczyniają się do rozwijania umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
 • promują aktywność społeczną Uczestników turnusu

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy - dzieci i młodzież, wraz z kadrą pedagogiczną i terapeutyczną, w 12-dniowym turnusie terapeutycznym i realizacja własnego programu dydaktyczno-terapeutycznego.

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

 • od 7 września do 18 września 2020 r.,
 • od 21 września do 2 października 2020 r.,
 • od 5 października do 16 października 2020 r.,
 • od 19 października do 30 października 2020 r. 

Pobyt w ramach programu "Turnusy Uśmiechu" odbędzie się w naszym ośrodku w Wiśle przy ul. 11 Listopada 12.

Dowiedz się więcej

Kto może wziąć udział w konkursie?

 

Wnioskodawcą mogą być tylko placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe działające w zakresie prowadzenia codziennych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym, w szczególności szkoły specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawcze, fundacje i stowarzyszenia prowadzące ośrodki pracy dziennej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną fizycznie i intelektualnie.

Wnioskodawcą nie może być jednostka, szkoła ani organizacja, która uczestniczyła w Turnusach organizowanych przez Fundację ING Dzieciom w latach 2017 –2019 i/lub została zakwalifikowana do udziału w innym Turnusie Uśmiechu w roku 2020.

Wnioskodawcą nie może być organizacja prowadząca działalność polityczną, związkową czy wyznaniową.

Placówki edukacyjne

W szczególności szkoły specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawcze

Organizacje pozarządowe

Fundacje i stowarzyszenia prowadzące ośrodki pracy dziennej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną fizycznie i intelektualnie

Terminy

24    marca 2020 
   godz. 12.00
Ostatni dzień
nadsyłania wniosków
10 kwietnia
 2020
Ogłoszenie wyników konkursu

Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Zgodność pomysłu na turnus z celami Konkursu

Zasady udziału w konkursie

 

Instytucje zainteresowane udziałem w konkursie muszą złożyć wniosek
w wyznaczonym terminie z autorskim projektem przeprowadzenia terapeutycznego Turnusu Uśmiechu
dla swoich uczniów lub podopiecznych.

Kryteria oceny wniosków

 • Trafność diagnozy potrzeb, możliwości poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w turnusie w wyniku przeprowadzenia poszczególnych działań podczas turnusu
 • Innowacyjność metod pracy z daną grupą
 • Zaangażowanie i wkład pracy kadry pedagogicznej i terapeutycznej Wnioskodawcy
 • Zaangażowanie Uczestników turnusu np. dzieci, rodziców, opiekunów w przygotowanie i realizację turnusu
 • Racjonalność projektu turnusu i jego adekwatność do potrzeb grupy oraz planowanych działań
 • Dobre zaplanowanie działań - na ile projekt turnusu jest dobrze zaplanowany i możliwy do wykonania

Składanie wniosków

 

Zainteresowane instytucje mogą składać wnioski konkursowe wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie
elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami w formacie .doc, .rtf, .pdf, .zip
Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Przygotowanie formularza jest procesem czasochłonnym, więc zachęcamy do zebrania potrzebnych materiałów z wyprzedzeniem.

Pomysł na turnus opisany we wniosku powinien zawierać w szczególności:

 

 • dane wnioskodawcy
 • preferowany termin organizacji turnusu
 • opis grupy uczestników turnusu
 • szczegółowy opis planowanych działań, zmierzających
  do osiągnięcia założonego celu

 • statut wnioskodawcy
 • zaświadczenie OPS
 • zdjęcia obrazujące zaangażowanie dzieci
  w przygotowanie programu turnusu

Więcej o Turnusach Uśmiechu

 

Czy wiesz, że:

 • W 2020 roku fundacja planuje sześć naborów na Turnusy Uśmiechu.
 • Turnusy Uśmiechu to trzy różne programy tematyczne.
 • Dotychczas zrealizowaliśmy 250 turnusów.
 • Gościmy uczestników z całej Polski.