Edukacyjne Turnusy Uśmiechu

Zakończyliśmy nabór wniosków

Wyniki konkursu

Na turnusy edukacyjne w 2020 roku zapraszamy następujące szkoły, które przedstawiły najciekawsze pomysły na zielone szkoły. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przysłane wnioski.

 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu, woj. lubuskie
„Znad Odry do Wisły – wylogowani do życia”
Program stwarza dzieciom wiele okazji do twórczego, samodzielnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin, ze świadomym wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Uczniowie będą pracować w grupach metodą projektu. Zajmą się też planowaniem, biorąc odpowiedzialność za proces swojego kształcenia.
24 lutego – 6 marca 2020 r.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie, woj. kujawsko-pomorskie
„Bądźmy jak starożytni Ateńczycy – kalokagatia współcześnie”
Osią turnusu jest tytułowa KALOKAGATIA, czyli pojęcie zaczerpnięte od starożytnych Ateńczyków, które znaczy „człowiek piękny i dobry”. Organizatorzy turnusu poprowadzą zajęcia edukacyjne, dotyczące takich wartości jak szacunek, przyjaźń, samodyscyplina, odpowiedzialność.
9 marca - 20 marca 2020 r.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Zębowicach, woj. opolskie
„Jak Karolinka w Wiśle Janicka szukała?” – poszukiwania charakterystycznych cech przyrody, tradycji, kultury i sztuki wiślańskiej jako inspiracji dla rozwoju zainteresowań i wiedzy uczniów.
23 marca – 3 kwietnia 2020 r.

Cel konkursu

 

Zgodnie z misją wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży, celem konkursu jest realizacja pomysłów na turnusy edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych, które:

 

 • przyczyniają się do poszerzania wiedzy przedmiotowej, w szczególności językowej, matematycznej, historycznej, przyrodniczej i geograficznej, 
 • przyczyniają się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży,
 • wpływają na usamodzielnienie się dzieci i młodzieży
  oraz kształtowanie wśród nich właściwych postaw społecznych,
 • promują aktywność społeczną uczniów i nauczycieli.

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy (uczniowie wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą) w bezpłatnym 12-dniowym turnusie edukacyjnym i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego.

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

 • 24 lutego - 6 marca 2020 r.
 • 9 marca - 20 marca 2020 r. 
 • 23 marca - 3 kwietnia 2020 r. 

Pobyt w ramach programu "Turnusy Uśmiechu" odbędzie się w naszym ośrodku w Wiśle przy ul. 11 Listopada 12.

Dowiedz się więcej

Kto może wziąć udział w konkursie?

 

Wnioskodawcą może być tylko szkoła publiczna, która jest szkołą podstawową lub zespół szkół do którego należy szkoła podstawowa lub zespół szkolno-przedszkolny albo szkoła niepubliczna, która jest szkołą społeczną prowadzoną przez osobę prawną taką jak fundacja lub stowarzyszenie.

Wnioskodawcą nie może być jednostka ani szkoła, która uczestniczyła w turnusach organizowanych przez Fundację ING Dzieciom w latach 2017 - 2019 i/lub została zakwalifikowana do udziału w innym Turnusie Uśmiechu w roku 2020. 

Placówki edukacyjne

W szczególności publiczne szkoły podstawowe,
zespoły szkolno-przedszkolne, zespoły szkół

Organizacje pozarządowe

Fundacje i stowarzyszenia
prowadzące szkoły podstawowe i zespoły szkół

Terminy

29października  2019
godz. 12.00
Ostatni dzień
przyjmowania wniosków
22listopada 2019
Ogłoszenie wyników konkursu

Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Zgodność pomysłu na turnus z celami Konkursu,
 • Autorski charakter projektu,

Zasady udziału w konkursie

 

Instytucje zainteresowane udziałem w konkursie muszą złożyć wniosek
w wyznaczonym terminie z autorskim projektem przeprowadzenia edukacyjnego turnusu dla dzieci i młodzieży,
organizowanego w ramach programu "Turnusy Uśmiechu".

Kryteria oceny wniosków

 • Trafność diagnozy potrzeb, możliwości poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w turnusie w wyniku przeprowadzenia poszczególnych działań podczas turnusu,
 • Innowacyjność metod pracy z daną grupą,
 • Zaangażowanie i wkład pracy kadry pedagogicznej Wnioskodawcy,
 • Zaangażowanie Uczestników turnusu np. dzieci, rodziców, opiekunów w przygotowanie i realizację turnusu,
 • Racjonalność projektu turnusu i jego adekwatność do potrzeb grupy oraz planowanych działań,
 • Dobre zaplanowanie działań - na ile projekt turnusu jest dobrze zaplanowany i możliwy do wykonania.

Składanie wniosków

 

Zainteresowane instytucje mogą składać wnioski konkursowe wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie
elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami w formacie doc, rtf, pdf, zip.
Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Przygotowanie formularza jest procesem czasochłonnym, więc zachęcamy do zebrania potrzebnych materiałów z wyprzedzeniem.

Wniosek radzimy przygotować wcześniej (np. w pliku .doc) i wklejać gotowy tekst do formularza online. Ze względu na problemy techniczne z łączami internetowymi, nie radzimy pisać wniosku od razu w formularzu online.

Pomysł na turnus opisany we wniosku powinien zawierać:

 

 • dane wnioskodawcy,
 • preferowane dwa terminy organizacji turnusu,
 • opis grupy uczestników turnusu,
 • szczegółowy opis planowanych działań, zmierzających
  do osiągnięcia założonego celu,

 • statut wnioskodawcy,
 • zaświadczenie OPS,
 • zdjęcia obrazujące zaangażowanie dzieci
  w przygotowanie programu turnusu.

Otwarty nabór na turnus

Nagranie webinarium:

"Zaplanuj Zieloną Szkołę - edukacyjny Turnus Uśmiechu"

 

Więcej o Turnusach Uśmiechu

 

Czy wiesz, że:

 • W 2019 roku fundacja planuje sześć naborów na Turnusy Uśmiechu.
 • Turnusy Uśmiechu to trzy różne programy tematyczne.
 • Dotychczas zrealizowaliśmy 223 turnusy.
 • Gościmy uczestników z całej Polski.