Konkurs na terapeutyczny Turnus Uśmiechu

Bezpłatne 12-dniowe turnusy terapeutyczne w Wiśle dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych

Zwycięzcy konkursu

 

Na turnusy terapeutyczne od kwietnia do czerwca 2019 zapraszamy następujące organizacje, które przedstawiły najciekawsze pomysły na działania dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową. Autorzy projektów stawiają sobie za cel przygotowywanie dzieci do samodzielności, w tym poprawę komunikacji. Zaplanowali zajęciach integracyjne, artystyczne oraz oczywiście obcowanie z przyrodą. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przysłane wnioski.

 

Zespół Szkół Specjalnych w Łomży   

„Chodź pomaluj mój świat” – usamodzielnienie oraz rozwój umiejętności społecznych dzieci z niepełnosprawnością umysłową       

29 kwietnia - 10 maja 2019 r.

 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach

„Ja też potrafię mówić” - komunikacja alternatywna w grupie uczniów mówiących z niemówiącymi      

13 - 24 maja 2019 r.

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej w Sandomierzu     

,,Szczęśliwym naucz się być" – budowanie w uczniach poczucia własnej wartości i równości, pomoc w stawaniu się twórcą własnego życia i byciu szczęśliwym

27 maja - 7 czerwca 2019 r.

 

Zespół Placówek w Łukowie

„Samodzielni i aktywni w Wiśle - Migrują bociany, migrują śledzie i czasem człowieka coś w świat powiedzie” – nauka konstruktywnego spędzania czasu wolnego oraz aktywnego i zdrowego trybu życia

10 - 21 czerwca 2019 r.

Cel konkursu

 

Celem konkursu jest realizacja pomysłów na bezpłatne 12-dniowe turnusy terapeutyczne
dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych. Turnusy Uśmiechu mają:

 

 • wpływać na usamodzielnienie się dzieci i młodzieży
  oraz kształtować wśród nich właściwe postawy społeczne
 • przyczyniać się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami ruchowymi
 • rozwijać umiejętności społeczne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
 • promować aktywność społeczną uczestników turnusu

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy - dzieci i młodzież, wraz z kadrą pedagogiczną i terapeutyczną, w 12-dniowym turnusie terapeutycznym i realizacja własnego programu dydaktyczno-terapeutycznego. Turnusy odbędą się w następujących terminach:

 • od 29 kwietnia do 10 maja 2019 r.
 • od 13 maja do 24 maja 2019 r.
 • od 27 maja do 7 czerwca 2019 r.
 • od 10 czerwca do 21 czerwca 2019 r.

Pobyt w ramach programu "Turnusy Uśmiechu" odbędzie się w naszym ośrodku w Wiśle przy ul. 11 Listopada 12.

Dowiedz się więcej

Kto może wziąć udział w konkursie?

 

Samorządowe placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe działające w zakresie prowadzenia
codziennych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim  i umiarkowanym,
które w latach 2016 – 2018 nie uczestniczyły w organizowanych przez Fundację ING Dzieciom turnusach w Wiśle i/lub zostały zakwalifikowane do udziału w innym Turnusie Uśmiechu w roku 2018 lub 2019.

Placówki edukacyjne

W szczególności szkoły specjalne, zespoły szkół specjalnych,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
ośrodki edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawcze

Organizacje pozarządowe

Fundacje i stowarzyszenia
prowadzące ośrodki pracy dziennej z dziećmi i młodzieżą
niepełnosprawną fizycznie i intelektualnie

Terminy

23    listopada     2018
godz. 12.00
Ostatni dzień
nadsyłania wniosków        NOWY TERMIN
19grudnia
2018
Publikacja wyników konkursu

Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Cele statutowe wnioskodawcy są zgodne
  z celami statutowymi Fundacji ING Dzieciom

Zasady udziału w konkursie

 

Instytucje zainteresowane udziałem w konkursie muszą złożyć wniosek
w wyznaczonym terminie z autorskim projektem przeprowadzenia terapeutycznego Turnusu Uśmiechu
dla swoich uczniów lub podopiecznych.

Kryteria oceny wniosków

 • Trafność diagnozy potrzeb, możliwości poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w turnusie w wyniku przeprowadzenia poszczególnych działań podczas turnusu
 • Zaangażowanie i wkład pracy kadry pedagogicznej
  i terapeutycznej wnioskodawcy
 • Innowacyjność metod pracy z daną grupą
 • Zaangażowanie uczestników turnusu np. dzieci, rodziców, opiekunów w przygotowanie i realizację turnusu
 • Racjonalność projektu turnusu i jego adekwatność
  do potrzeb grupy oraz planowanych działań
 • Dobre zaplanowanie działań - na ile projekt turnusu
  jest dobrze zaplanowany i możliwy do wykonania

Składanie wniosków

 

Zainteresowane instytucje mogą składać wnioski konkursowe wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie
elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami w formacie .doc, .rtf, .pdf, .zip
Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Przygotowanie formularza jest procesem czasochłonnym, więc zachęcamy do zebrania potrzebnych materiałów z wyprzedzeniem.

Pomysł na turnus opisany we wniosku powinien zawierać w szczególności:

 

 • dane wnioskodawcy
 • preferowane dwa terminy organizacji turnusu
 • opis grupy uczestników turnusu
 • szczegółowy opis planowanych działań, zmierzających
  do osiągnięcia założonego celu

 • statut wnioskodawcy
 • zaświadczenie OPS
 • zdjęcia obrazujące zaangażowanie dzieci
  w przygotowanie programu turnusu

Więcej o Turnusach Uśmiechu

 

Czy wiesz, że:

 • W 2019 roku fundacja planuje sześć naborów na Turnusy Uśmiechu.
 • Turnusy Uśmiechu to trzy różne programy tematyczne.
 • Dotychczas zrealizowaliśmy 227 turnusów.
 • Gościmy uczestników z całej Polski.