Konkurs na terapeutyczny Turnus Uśmiechu

Bezpłatne 12-dniowe turnusy terapeutyczne w Wiśle dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych

Ogłosiliśmy wyniki konkursu

12 kwietnia 2019
Zakończono nabór

Powrót

Zwycięzcy konkursu

Na turnusy terapeutyczne jesienią 2019 roku zapraszamy następujące ośrodki, które przedstawiły najciekawsze pomysły na zajęcia terapeutyczne i integrację społeczną dzieci. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zgłoszone pomysły. 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach

„Anielska misja – autonomia Anioła. Tworzymy przedstawienie”

Turnus ma pomóc dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi uwierzyć w siebie i pozwolić na przeżycie dwunastu dni inaczej niż zwykle. Uczniowie wezmą udział w zajęciach choreoterapii, arteterapii, jogi, terapii integracji bilateralnej. Pomysłodawcy turnusu planują utworzenie zespołów, które będą ze sobą współpracowały, co pozwoli na wzajemne uczenie się, rozwijanie autonomii, empatii oraz swobody wyboru. Główny gwóźdź programu to przedstawienie w wykonaniu uczniów pod tytułem „Ja Anioł – niewidzialny, a jednak istniejący”.

9 – 20 września 2019 r.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie k. Choczni

„Aktywni dla zdrowia” - aktywizacja ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

Organizatorzy skupili się na zainteresowaniach i predyspozycjach psychoruchowych swoich uczniów, którzy mimo pewnych ograniczeń, od wielu lat skutecznie uprawiają rożne dyscypliny sportowe. Podczas kolonii w Darłowie poznali i pokochali nową dyscyplinę – wspinaczkę skałkową. Z inicjatywy dzieci wziął się pomysł i cały program turnusu w Wiśle, opartego na elementach tej właśnie dyscypliny. Wspólne wspinanie wzmocni w dzieciach takie umiejętności, jak panowanie nad sobą w sytuacjach trudnych, przełamywanie własnych lęków, koncentracja uwagi, a także pozwoli na  budowanie relacji opartych na zaufaniu.

23 września – 4 października 2019 r.

Cel konkursu

 

Celem konkursu jest realizacja pomysłów na bezpłatne 12-dniowe turnusy terapeutyczne
dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych. Turnusy Uśmiechu mają:

 

 • wpływać na usamodzielnienie się dzieci i młodzieży
  oraz kształtować wśród nich właściwe postawy społeczne
 • przyczyniać się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami ruchowymi
 • rozwijać umiejętności społeczne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
 • promować aktywność społeczną uczestników turnusu

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy - dzieci i młodzież, wraz z kadrą pedagogiczną i terapeutyczną, w 12-dniowym turnusie terapeutycznym i realizacja własnego programu dydaktyczno-terapeutycznego. Turnusy odbędą się w następujących terminach:

 • od 9 września do 20 września 2019 r.
 • od 23 września do 4 października 2019 r.

Pobyt w ramach programu "Turnusy Uśmiechu" odbędzie się w naszym ośrodku w Wiśle przy ul. 11 Listopada 12.

Dowiedz się więcej

Kto może wziąć udział w konkursie?

 

Samorządowe placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe działające w zakresie prowadzenia
codziennych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym,
które w latach 2016 – 2018 nie uczestniczyły w organizowanych przez Fundację ING Dzieciom turnusach w Wiśle i/lub zostały zakwalifikowane do udziału w innym Turnusie Uśmiechu w 2019 roku.

Placówki edukacyjne

W szczególności szkoły specjalne, zespoły szkół specjalnych,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
ośrodki edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawcze

Organizacje pozarządowe

Fundacje i stowarzyszenia
prowadzące ośrodki pracy dziennej z dziećmi i młodzieżą
niepełnosprawną fizycznie i intelektualnie

Terminy

26    Marca           2019
godz. 12.00
Ostatni dzień
nadsyłania wniosków
12KWIETNIA
2019
Publikacja wyników konkursu

Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Cele statutowe wnioskodawcy są zgodne
  z celami statutowymi Fundacji ING Dzieciom

Zasady udziału w konkursie

 

Instytucje zainteresowane udziałem w konkursie muszą złożyć wniosek
w wyznaczonym terminie z autorskim projektem przeprowadzenia terapeutycznego Turnusu Uśmiechu
dla swoich uczniów lub podopiecznych.

Kryteria oceny wniosków

 • Trafność diagnozy potrzeb, możliwości poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w turnusie w wyniku przeprowadzenia poszczególnych działań podczas turnusu
 • Zaangażowanie i wkład pracy kadry pedagogicznej
  i terapeutycznej wnioskodawcy
 • Innowacyjność metod pracy z daną grupą
 • Zaangażowanie uczestników turnusu np. dzieci, rodziców, opiekunów w przygotowanie i realizację turnusu
 • Racjonalność projektu turnusu i jego adekwatność
  do potrzeb grupy oraz planowanych działań
 • Dobre zaplanowanie działań - na ile projekt turnusu
  jest dobrze zaplanowany i możliwy do wykonania

Składanie wniosków

 

Zainteresowane instytucje mogą składać wnioski konkursowe wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie
elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami w formacie .doc, .rtf, .pdf, .zip
Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Przygotowanie formularza jest procesem czasochłonnym, więc zachęcamy do zebrania potrzebnych materiałów z wyprzedzeniem.

Pomysł na turnus opisany we wniosku powinien zawierać w szczególności:

 

 • dane wnioskodawcy
 • preferowany termin organizacji turnusu
 • opis grupy uczestników turnusu
 • szczegółowy opis planowanych działań, zmierzających
  do osiągnięcia założonego celu

 • statut wnioskodawcy
 • zaświadczenie OPS
 • zdjęcia obrazujące zaangażowanie dzieci
  w przygotowanie programu turnusu

Więcej o Turnusach Uśmiechu

 

Czy wiesz, że:

 • W 2019 roku fundacja planuje sześć naborów na Turnusy Uśmiechu.
 • Turnusy Uśmiechu to trzy różne programy tematyczne.
 • Dotychczas zrealizowaliśmy 227 turnusów.
 • Gościmy uczestników z całej Polski.