Otwarty nabór na terapeutyczny Turnus Uśmiechu

Konkurs na pomysł dwutygodniowego profilowanego turnusu terapeutycznego

Trwa ocena wniosków

Zostało jeszcze

17dni

O turnusach

Cel konkursu

 

Celem konkursu jest realizacja pomysłów na bezpłatne turnusy terapeutyczne
dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych. Turnusy Uśmiechu mają:

 

 • wpływać na usamodzielnienie się dzieci i młodzieży
  oraz kształtować wśród nich właściwe postawy społeczne,
 • przyczyniać się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami ruchowymi,
 • rozwijać umiejętności społeczne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,
 • promować aktywność społeczną uczniów i nauczycieli.

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy dzieci i młodzieży wraz z kadrą pedagogiczną i terapeutyczną w dwutygodniowym turnusie terapeutycznym i realizacja własnego programu dydaktyczno-terapeutycznego. Turnusy odbędą się w następujących terminach:

 • od 21 kwietnia do 4 maja 2018 r.
 • od 5 maja do 18 maja 2018 r.
 • od 19 maja do 1 czerwca 2018 r.
 • od 2 czerwca do 15 czerwca 2018 r.
 • od 16 czerwca do 29 czerwca 2018 r.

Pobyt w ramach programu "Turnusy Uśmiechu" odbędzie się w naszym ośrodku w Wiśle przy ul. 11 Listopada 12.

Dowiedz się więcej

Kto może wziąć udział w konkursie?

 

Samorządowe placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe działające w zakresie prowadzenia
codziennych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim  i umiarkowanym,
które w latach 2015 – 2017 nie uczestniczyły w organizowanych przez Fundację ING Dzieciom turnusach w Wiśle.

Placówki edukacyjne

W szczególności szkoły specjalne, zespoły szkół specjalnych,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
ośrodki edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawcze

Organizacje pozarządowe

Fundacje i stowarzyszenia
prowadzące ośrodki pracy dziennej z dziećmi i młodzieżą
niepełnosprawną fizycznie i intelektualnie

Terminy

15STYCZNIA
2018
Ostatni dzień
nadsyłania wniosków
5luteGO
2018
Publikacja wyników konkursu

Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Cele statutowe wnioskodawcy są zgodne
  z celami statutowymi Fundacji ING Dzieciom

Zasady udziału w konkursie

 

Instytucje zainteresowane udziałem w konkursie muszą złożyć wniosek
w wyznaczonym terminie z autorskim projektem przeprowadzenia terapeutycznego Turnusu Uśmiechu
dla swoich uczniów lub podopiecznych.

Kryteria oceny wniosków

 • Trafność diagnozy potrzeb, możliwości poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w turnusie w wyniku przeprowadzenia poszczególnych działań podczas turnusu
 • Zaangażowanie i wkład pracy kadry pedagogicznej
  i terapeutycznej wnioskodawcy
 • Innowacyjność metod pracy z daną grupą
 • Zaangażowanie uczestników turnusu np. dzieci, rodziców, opiekunów w przygotowanie i realizację turnusu
 • Racjonalność projektu turnusu i jego adekwatność
  do potrzeb grupy oraz planowanych działań
 • Dobre zaplanowanie działań - na ile projekt turnusu
  jest dobrze zaplanowany i możliwy do wykonania

Składanie wniosków

 

Zainteresowane instytucje mogą składać wnioski konkursowe wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie
elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami w formacie doc, rtf, pdf, zip.
Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Przygotowanie formularza jest procesem czasochłonnym, więc zachęcamy do zebrania potrzebnych materiałów z wyprzedzeniem.

Pomysł na turnus opisany we wniosku powinien zawierać w szczególności:

 

 • dane wnioskodawcy,
 • preferowane dwa terminy organizacji turnusu,
 • opis grupy uczestników turnusu,
 • szczegółowy opis planowanych działań, zmierzających
  do osiągnięcia założonego celu,

 • statut wnioskodawcy,
 • zaświadczenie OPS,
 • 2 scenariusze zajęć do realizacji podczas turnusu,
 • zdjęcia obrazujące zaangażowanie dzieci
  w przygotowanie programu turnusu.

Więcej o Turnusach Uśmiechu

 

Czy wiesz, że:

 • Fundacja organizuje aż cztery nabory rocznie.
 • Turnusy Uśmiechu to trzy różne programy tematyczne.
 • Dotychczas zrealizowaliśmy ponad 200 turnusów.
 • Gościmy uczestników z całej Polski.