Otwarty nabór na terapeutyczny Turnus Uśmiechu

5 lutego 2018 roku ogłosiliśmy wyniki konkursu na turnusy terapeutyczne.

Zwycięzcy konkursu

 

Zgodnie z regulaminem konkursu Komisja dokonała wyboru pięciu beneficjentów realizujących działania w zakresie prowadzenia codziennych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym,
które złożyły najwartościowsze i najciekawsze projekty.

 

 • 21.04 – 04.05.2018 r. – Fundacja „Równi, choć Różni”, Międzygórze  Ale bajka (Wspieranie rozwoju i potencjału dzieci oraz edukacja ich rodziców i opiekunów. Zajęcia zorganizowane w blokach tematycznych, m.in. z wykorzystaniem bohaterów filmów animowanych.)

 • 05.05 – 18.05.2018 r. – Podstawowa Szkoła Specjalna, Warcz – Podróż za jeden uśmiech­  (Uczenie się w sposób radosny i ciekawy, z wykorzystaniem zwyczajów i obrzędów zuchowych, gawędy, piosenek, majsterki, teatru samorodnego, gier terenowych.)

 • 19.05 – 01.06.2018 r. – Zespół Placówek Specjalnych, Pleszew  W poszukiwaniu skarbów Wisły  (Usamodzielnianie się dzieci i młodzieży, wdrażanie do aktywnego trybu życia w połączeniu z poznaniem nowego dla dzieci regionu Beskidów.)

 • 02.06 – 15.06.2018 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka, Elbląg  U źródeł królowej polskich rzek - historie miejsc i ludzi szumem Wisły opowiedziane (Wykorzystanie zasobów przyrody jako źródła aktywnej rehabilitacji zaburzonych funkcji u dzieci.)

 • 16.06 – 29.06.2018 r. – Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z autyzmem, Wodzisław Śląski – Zobaczyć świat. Spojrzeć zza murów. Zbliżyć się, odnaleźć siebie, poczuć  (Budowanie poprzez metodę projektu aktywnej postawy dzieci wobec świata oraz rozwijanie ich samodzielności, także poznawczej.)

Cel konkursu

 

Celem konkursu jest realizacja pomysłów na bezpłatne turnusy terapeutyczne
dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych. Turnusy Uśmiechu mają:

 

 • wpływać na usamodzielnienie się dzieci i młodzieży
  oraz kształtować wśród nich właściwe postawy społeczne,
 • przyczyniać się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami ruchowymi,
 • rozwijać umiejętności społeczne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,
 • promować aktywność społeczną uczniów i nauczycieli.

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy dzieci i młodzieży wraz z kadrą pedagogiczną i terapeutyczną w dwutygodniowym turnusie terapeutycznym i realizacja własnego programu dydaktyczno-terapeutycznego. Turnusy odbędą się w następujących terminach:

 • od 21 kwietnia do 4 maja 2018 r.
 • od 5 maja do 18 maja 2018 r.
 • od 19 maja do 1 czerwca 2018 r.
 • od 2 czerwca do 15 czerwca 2018 r.
 • od 16 czerwca do 29 czerwca 2018 r.

Pobyt w ramach programu "Turnusy Uśmiechu" odbędzie się w naszym ośrodku w Wiśle przy ul. 11 Listopada 12.

Dowiedz się więcej

Kto może wziąć udział w konkursie?

 

Samorządowe placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe działające w zakresie prowadzenia
codziennych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim  i umiarkowanym,
które w latach 2015 – 2017 nie uczestniczyły w organizowanych przez Fundację ING Dzieciom turnusach w Wiśle.

Placówki edukacyjne

W szczególności szkoły specjalne, zespoły szkół specjalnych,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
ośrodki edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawcze

Organizacje pozarządowe

Fundacje i stowarzyszenia
prowadzące ośrodki pracy dziennej z dziećmi i młodzieżą
niepełnosprawną fizycznie i intelektualnie

Terminy

15STYCZNIA
2018
Ostatni dzień
nadsyłania wniosków
5luteGO
2018
Publikacja wyników konkursu

Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Cele statutowe wnioskodawcy są zgodne
  z celami statutowymi Fundacji ING Dzieciom

Zasady udziału w konkursie

 

Instytucje zainteresowane udziałem w konkursie muszą złożyć wniosek
w wyznaczonym terminie z autorskim projektem przeprowadzenia terapeutycznego Turnusu Uśmiechu
dla swoich uczniów lub podopiecznych.

Kryteria oceny wniosków

 • Trafność diagnozy potrzeb, możliwości poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w turnusie w wyniku przeprowadzenia poszczególnych działań podczas turnusu
 • Zaangażowanie i wkład pracy kadry pedagogicznej
  i terapeutycznej wnioskodawcy
 • Innowacyjność metod pracy z daną grupą
 • Zaangażowanie uczestników turnusu np. dzieci, rodziców, opiekunów w przygotowanie i realizację turnusu
 • Racjonalność projektu turnusu i jego adekwatność
  do potrzeb grupy oraz planowanych działań
 • Dobre zaplanowanie działań - na ile projekt turnusu
  jest dobrze zaplanowany i możliwy do wykonania

Składanie wniosków

 

Zainteresowane instytucje mogą składać wnioski konkursowe wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie
elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami w formacie doc, rtf, pdf, zip.
Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Przygotowanie formularza jest procesem czasochłonnym, więc zachęcamy do zebrania potrzebnych materiałów z wyprzedzeniem.

Pomysł na turnus opisany we wniosku powinien zawierać w szczególności:

 

 • dane wnioskodawcy,
 • preferowane dwa terminy organizacji turnusu,
 • opis grupy uczestników turnusu,
 • szczegółowy opis planowanych działań, zmierzających
  do osiągnięcia założonego celu,

 • statut wnioskodawcy,
 • zaświadczenie OPS,
 • 2 scenariusze zajęć do realizacji podczas turnusu,
 • zdjęcia obrazujące zaangażowanie dzieci
  w przygotowanie programu turnusu.

Więcej o Turnusach Uśmiechu

 

Czy wiesz, że:

 • Fundacja organizuje aż cztery nabory rocznie.
 • Turnusy Uśmiechu to trzy różne programy tematyczne.
 • Dotychczas zrealizowaliśmy ponad 200 turnusów.
 • Gościmy uczestników z całej Polski.