Edukacyjne Turnusy Uśmiechu

Bezpłatne 12-dniowe pobyty w Wiśle dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych

Konkurs trwa

jeszcze

18dni

Złóż wniosek

Cel konkursu

 

Celem konkursu jest realizacja pomysłów na bezpłatne 12-dniowe turnusy edukacyjne
dla dzieci i młodzieży w wieku 7 - 16 lat ze środowisk niezamożnych. Turnusy Uśmiechu mają:

 

 • przyczyniać się do poszerzania wiedzy przedmiotowej - w szczególności językowej, matematycznej, historycznej, przyrodniczej i geograficznej, dzieci i młodzieży,
 • przyczyniać się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży,
 • wpływać na usamodzielnienie się dzieci i młodzieży
  oraz kształtowanie wśród nich właściwych postaw społecznych,
 • promować aktywność społeczną uczniów i nauczycieli.

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy (uczniowie wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą) w bezpłatnym 12-dniowym turnusie edukacyjnym i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego. Turnusy odbędą się w następujących terminach:

 • od 21 października do 1 listopada 2019 r.
 • od 4 listopada do 15 listopada 2019 r.
 • od 18 listopada do 29 listopada 2019 r.
 • od 2 grudnia do 13 grudnia 2019 r.

Pobyt w ramach programu "Turnusy Uśmiechu" odbędzie się w naszym ośrodku w Wiśle przy ul. 11 Listopada 12.

Dowiedz się więcej

Kto może wziąć udział w konkursie?

 

Samorządowe placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe,
działające w zakresie prowadzenia codziennych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku 7 - 16 lat
ze szkół podstawowych i zespołów szkół,
które w latach 2016 – 2018 nie uczestniczyły w organizowanych przez Fundację ING Dzieciom turnusach w Wiśle i/lub nie zostały zakwalifikowane do udziału w innym Turnusie Uśmiechu w roku 2019.

Placówki edukacyjne

W szczególności publiczne szkoły podstawowe,
zespoły szkolno-przedszkolne, zespoły szkół

Organizacje pozarządowe

Fundacje i stowarzyszenia
prowadzące szkoły podstawowe i zespoły szkół

Terminy

7MAJA  2019
godz. 12.00
Ostatni dzień
nadsyłania wniosków
31MAJA 2019
Publikacja wyników konkursu

Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Cele statutowe wnioskodawcy zgodne z celami statutowymi Fundacji ING Dzieciom

Zasady udziału w konkursie

 

Instytucje zainteresowane udziałem w konkursie muszą złożyć wniosek
w wyznaczonym terminie z autorskim projektem przeprowadzenia edukacyjnego turnusu dla dzieci i młodzieży,
organizowanego w ramach programu "Turnusy Uśmiechu".

Kryteria oceny wniosków

 • Trafność diagnozy potrzeb, możliwości poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w turnusie w wyniku przeprowadzenia poszczególnych działań podczas turnusu
 • Zaangażowanie i wkład pracy kadry pedagogicznej wnioskodawcy
 • Zaangażowanie uczestników turnusu np. dzieci, rodziców, opiekunów w przygotowanie i realizację turnusu
 • Innowacyjność metod pracy z daną grupą
 • Racjonalność projektu turnusu i jego adekwatność
  do potrzeb grupy oraz planowanych działań
 • Dobre zaplanowanie działań - na ile projekt turnusu
  jest dobrze zaplanowany i możliwy do wykonania

Składanie wniosków

 

Zainteresowane instytucje mogą składać wnioski konkursowe wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie
elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami w formacie doc, rtf, pdf, zip.
Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Przygotowanie formularza jest procesem czasochłonnym, więc zachęcamy do zebrania potrzebnych materiałów z wyprzedzeniem.

Wniosek radzimy przygotować wcześniej (np. w pliku .doc) i wklejać gotowy tekst do formularza online. Ze względu na problemy techniczne z łączami internetowymi, nie radzimy pisać wniosku od razu w formularzu online.

Pomysł na turnus opisany we wniosku powinien zawierać:

 

 • dane wnioskodawcy,
 • preferowane dwa terminy organizacji turnusu,
 • opis grupy uczestników turnusu,
 • szczegółowy opis planowanych działań, zmierzających
  do osiągnięcia założonego celu,

 • statut wnioskodawcy,
 • zaświadczenie OPS,
 • zdjęcia obrazujące zaangażowanie dzieci
  w przygotowanie programu turnusu.

Więcej o Turnusach Uśmiechu

 

Czy wiesz, że:

 • W 2019 roku fundacja planuje sześć naborów na Turnusy Uśmiechu.
 • Turnusy Uśmiechu to trzy różne programy tematyczne.
 • Dotychczas zrealizowaliśmy 223 turnusy.
 • Gościmy uczestników z całej Polski.