WSPARCIE DLA ORGANIZACJI W CZASIE EPIDEMII

Wyniki

 

Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Komisja wybrała 30 organizacji, do których trafią granty. 

 

Lista zwycięzców:

 • Fundacja "Mały Bohater", Gdańsk
 • Fundacja po DRUGIE, Warszawa
 • Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Izabelin
 • Fundacja Pomocy Dzieciom POCIECHA, Wrocław
 • Matio Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę, Kraków
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Myślenicach
 • Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie
 • Stowarzyszenie Rodziców I Przyjaciół Wspierających Integrację Przy Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 11 w Kielcach Szansa Dzieciom
 • Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie "DLA RODZINY", Częstochowa
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom Mamy Siebie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Hrubieszowie
 • Stowarzyszenie "Wspólnie z pasją", Granowo
 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Piotrowicach
 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka, Czarne
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym
 • Szkoła Podstawowa im. J. Kowalczyka w Rzeszotarach
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Strzeszkowicach Dużych
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Leona Poeplau w Kończewicach
 • Szkoła Podstawowa im. Marcina Kacprzaka w Starym Cykarzewie
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu
 • Szkoła Podstawowa w Czekanowie
 • Szkoła Podstawowa w Kuninie
 • Szkoła Podstawowa w Makowiskach
 • Szkoła Podstawowa w Obrubnikach
 • Szkoła Podstawowa w Templewie
 • Świetlica socjoterapeutyczna - Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej SPZOZ
 • Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Wojcieszkowie
 • Zespół Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu
 • Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie

 

11 maja 2020 r. Zarząd Fundacji ING Dzieciom podjął decyzję o zwiększeniu budżetu Programu Grantowego
„Wsparcie dla Organizacji w Czasie Epidemii” o 50.000 zł.
Kwota ta pochodzi z odwołanych ze względu na pandemię Turnusów Uśmiechu.

 

Granty zostaną przekazane następującym 6 organizacjom, których wnioski zostały wysoko ocenione przez Komisję Programu:

 • Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach
 • Fundacja Pomost Nadziei, Wieliczka
 • Pogotowie Opiekuńcze nr 2 w Łodzi
 • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. ppor. Emilii Gierczak, Świdwin
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Normalizacji Życia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Otwarte Drzwi", Olsztyn

źródło: Mapy Google

 

O programie
 

Od połowy marca szkoły i organizacje zajmujące się na co dzień dziećmi, stanęły wobec ogromu wyzwań związanych z pandemią. Prowadzenie edukacji, terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, wspieranie tych, które nie mają w swoich domach odpowiedniej opieki, na odległość jest bardzo trudne. Równocześnie placówki opiekuńczo-wychowawcze zmagają się z wieloma problemami z zapewnieniem bezpieczeństwa swoim wychowankom na czas izolacji.

Aby lepiej poznać potrzeby organizacji, przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród partnerów programów Fundacja ING Dzieciom z lat 2018-2020. Na przełomie marca i kwietnia dostaliśmy 86 odpowiedzi, w których przedstawiciele różnych placówek opowiedzieli nam o swoich bieżących problemach, potrzebach, ale też podzielili się z nami dobrymi praktykami, które już udało się im wypracować. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w badaniu.

W odpowiedzi na najczęściej zgłaszane potrzeby, postanowiliśmy wesprzeć organizacje w ich codziennej pracy na rzecz dzieci w czasie pandemii. Fundacja ING Dzieciom przeznacza na ten cel 280.000 zł. Kwota ta pochodzi z następujących źródeł:

 • z zaplanowanych, ale niezrealizowanych ze względu na pandemię Turnusów Uśmiechu: 135.000 zł,
 • z wpłat 1% PIT (z lat 2017-2019): 91.357 zł,
 • z rezerwy programowej zaplanowanej na 2020 rok 53.643 zł.


/Program grantowy „Wsparcie dla Organizacji w Czasie Epidemii” nie jest finansowany ze zbiórki, którą obecnie prowadzimy na wsparcie służb medycznych./

Cel programu

 

Celem Programu jest wsparcie działań niezbędnych do prowadzenia edukacji, wychowania, terapii oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Kto może wziąć udział w programie?

 

W Programie mogą wziąć udział organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży, w tym:
 
 • organizacje pozarządowe,  o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia, 
 • szkoły publiczne, w tym szkoły specjalne,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • domy dziecka prowadzone przez samorządy lokalne,
 • ośrodki pomocy społecznej działające na rzecz dzieci.

Wnioskodawcami nie mogą być: 
 
 • żłobki i przedszkola,
 • organizacje prowadzące działalność polityczną, związkową, wyznaniową czy prywatne jednostki szkolnictwa,
 • organizacje działające w celu osiągnięcia zysku.

Terminy

22    kwietnia 2020 
   godz. 16.00
Ostatni dzień
nadsyłania wniosków
27 kwietnia
 2020
Ogłoszenie wyników

Warunki uczestnictwa w programie

 • posiadanie przez wnioskodawcę osobowości prawnej,
 • udokumentowana co najmniej dwuletnia działalność wnioskodawcy na rzecz dzieci i młodzieży,
 • zgodność celów statutowych wnioskodawcy z celami statutowymi Fundacji ING Dzieciom

Granty

 

Wysokość wnioskowanego Grantu może wynosić maksymalnie 10.000 zł brutto.

W ramach Programu finansowane mogą być jedynie niezbędne działania, prowadzone w związku z występowaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2. Działania te muszą realizować przynajmniej jeden z poniższych celów:
 
 • zapewnienie bezpieczeństwa, 
 • edukacja, 
 • wychowanie,
 • terapia dzieci i młodzieży. 
   
Wniosek może obejmować koszty dotyczące: 
 
 • zakupu środków ochrony osobistej, detergentów,

 • zakupu sprzętu, oprogramowania, pomocy dydaktycznych do prowadzenia edukacji zdalnej,

 • pracy terapeutów, psychologów i innych specjalistów prowadzących działania dla dzieci i / lub ich rodziców/opiekunów w czasie epidemii,

 • remontów niezbędnych do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w czasie epidemii.

Składanie wniosków

 

Przed wypełnieniem wniosku, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu.

Wnioski przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną. Zachęcamy do skorzystania ze wzoru wniosku i przygotowania sobie odpowiedzi wcześniej. W razie problemów z łączem internetowym po stronie wnioskodawcy, fundacja nie będzie mogła pomóc w odzyskaniu danych z niezapisanego formularza.